Till innehåll på sidan

Användning av kemiska produkter, 2008–2018

Användning av kemiska produkter klassificerade som hälso- och miljöfarliga per bransch, inklusive petroleumbränslen, ton

SNI 2007Näringsgren20082009201020112012201320142015201620172018
A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 462 648 460 312 532 978 588 526 514 555 489 638 451 492 484 185 479 119 478 979 449 081
A02 Skogsbruk 343 700 335 350 342 865 359 625 343 580 323 649 313 329 311 180 283 860 275 827 257 943
A03 Fiske och vattenbruk 54 341 49 954 48 127 43 643 42 330 41 885 40 729 41 490 38 981 37 380 32 470
B Utvinning av mineral 170 100 135 333 149 930 153 132 164 544 166 053 193 964 200 661 226 233 240 428 259 025
C10-C12 Livsmedelsframställning, Framställning av drycker, och Tobaksvarutillverkning 162 247 152 910 153 458 142 922 129 838 128 970 116 383 106 616 102 992 104 793 98 701
C13-C15 Tillverkning av textil, kläder, lädervaror 21 917 17 238 18 784 17 315 16 595 14 968 13 570 12 355 13 760 12 616 11 506
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103 181 98 382 104 659 121 914 115 013 84 550 78 835 88 035 102 881 106 921 108 895
C17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 598 312 1 353 050 1 673 050 1 475 840 1 423 215 1 172 319 1 099 744 1 179 575 1 338 591 1 234 700 1 310 134
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 036 624 1 267 853 2 091 447 2 040 064 2 949 815 1 837 350 1 897 089 1 826 148 1 552 517 1 536 153 2 047 615
C20-C21 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter; Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 3 360 834 3 233 296 3 615 655 3 972 915 3 860 053 3 504 226 3 223 688 3 650 467 3 490 909 3 532 842 3 353 409
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 141 811 118 234 101 993 124 538 106 808 121 790 125 571 130 436 158 900 135 855 298 668
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 298 066 1 848 113 2 010 348 2 285 872 2 249 582 2 264 421 2 349 691 3 681 281 3 759 570 3 953 992 4 050 905
C24 Stål- och metallframställning 644 089 410 037 522 633 503 231 473 941 452 117 475 957 457 528 504 588 494 331 497 514
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 135 232 110 844 135 474 130 005 131 411 121 174 108 314 99 012 90 784 94 231 89 282
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 7 797 6 511 6 193 5 601 5 342 4 902 4 221 3 787 3 561 3 126 3 229
C27 Tillverkning av elapparatur 17 141 15 047 20 026 16 191 14 472 12 130 13 242 10 771 10 526 9 949 9 684
C28 Tillverkning av övriga maskiner 50 393 40 181 42 050 38 706 38 098 36 469 35 187 38 266 34 390 32 848 32 683
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 64 293 53 061 60 204 51 614 50 472 54 586 46 561 44 238 48 693 43 135 46 334
C30 Tillverkning av andra transportmedel 15 011 12 045 13 155 11 304 8 892 12 108 10 428 9 611 8 389 6 041 5 931
C31-C33 Tillverkning av möbler; Annan tillverkning; Reparation och installation av maskiner och apparater 49 763 46 702 47 146 54 136 57 744 55 089 47 587 49 619 47 514 47 463 46 253
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 257 946 384 359 681 932 313 547 291 811 265 835 252 078 238 247 330 642 225 389 232 121
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 250 497 247 879 268 585 234 862 227 969 221 784 267 540 239 269 235 537 241 671 252 435
F Byggverksamhet 1 313 543 1 228 596 1 191 745 1 295 724 1 236 502 1 102 347 1 081 330 1 096 038 1 097 377 1 060 690 1 144 350
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 793 385 698 594 745 732 834 931 848 003 738 249 804 142 838 266 824 144 719 542 734 336
H Transport och magasinering 3 571 409 3 382 019 3 248 295 2 617 094 2 434 537 2 598 488 2 778 818 3 303 530 3 272 712 2 857 621 2 978 547
I Hotell- och restaurangverksamhet 30 380 30 621 31 914 30 091 28 627 28 675 32 275 29 500 28 904 27 993 25 575
J Informations- och kommunikationsverksamhet 51 270 49 522 46 134 46 780 40 448 38 755 36 271 34 394 32 113 31 162 30 691
K Finans- och försäkringsverksamhet 23 076 23 872 28 057 24 818 26 133 24 915 23 847 24 731 24 395 25 302 23 837
L Fastighetsverksamhet 77 918 77 119 86 233 69 261 57 064 54 044 53 669 51 670 49 939 49 304 47 728
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 164 891 160 462 156 322 157 076 144 666 141 676 178 306 177 085 124 612 120 497 118 842
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 138 483 146 038 162 749 168 845 160 913 173 193 154 102 162 650 157 199 154 312 159 675
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 261 924 275 777 249 979 237 424 230 192 208 225 209 241 208 669 199 755 200 398 183 108
P Utbildning 21 003 21 511 21 960 21 403 20 014 19 976 19 441 19 508 18 313 17 813 18 271
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 29 588 30 782 30 279 31 001 29 692 28 906 31 203 31 016 30 540 29 616 30 177
R Kultur, nöje och fritid 48 807 48 936 49 911 50 754 47 762 46 903 45 929 46 052 43 416 43 421 41 669
S Annan serviceverksamhet 73 590 67 908 65 520 66 084 63 552 63 652 60 833 62 225 68 058 59 754 58 484
U Utländska ambassader o.d. 6 7 8 2 2 2 3 5 7 8 10
EXP Export 3 718 675 3 410 952 3 369 042 3 904 373 4 353 785 3 997 247 4 155 903 2 292 516 2 461 057 2 743 489 2 752 613
Totalt, inkl. export   21 563 889 20 049 406 22 124 574 22 241 165 22 937 971 20 651 268 20 830 511 21 280 630 21 295 478 20 989 595 21 841 729
Totalt, exkl. export   17 845 215 16 638 454 18 755 531 18 336 792 18 584 186 16 654 021 16 674 608 18 988 114 18 834 421 18 246 106 19 089 116

Tabellen är baserad på data från Kemikalieinspektionen.

Definitioner och förklaringar

Om klassificering:

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige har ansvar för att klassificera den kemiska produkten utifrån dess inneboende egenskaper. Sedan 20 januari 2009 gäller i EU förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer Kemikalieinspektionens tidigare föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt. Tabellen redovisar från och med 2008 kemiska produkter klassificerade som Mycket giftig (T+), Giftig (T), Frätande (C), Hälsoskadlig (Xn) och Irriterande (Xi) enligt KIFS2005:7 från och med 2009 inkluderas även "produkter klassificerade som Frätande (GHS05), Giftig(GHS06 ), Skadlig (GHS07) och Hälsofara (GHS08) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, "märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP).

För miljöfarliga kemiska produkter avses produkter klassade som Miljöfarlig (N respektive GHS09, före respektive efter 2009).

En och samma kemiska produkt kan samtidigt vara klassad med flera farokoder. I tabellen ovan har kvantiteten av sådana produkter räknats ner så att samma kvantitet bara räknas en gång.

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad
2020-06-04

Har du frågor om statistiken?