Till innehåll på sidan

Totala miljömotiverade direkta subventioner, 2000–2019

Miljoner kronor

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 5 413 6 906 7 022 5 943 6 339 6 690 7 113 6 609 6 461 7 802 7 716 7 640 6 552 6 017 5 793 4 694 6 925 7 953 13 875 11 458
Naturresursrelaterade subventioner: 3 216 4 214 4 156 3 642 3 705 4 223 4 118 3 263 3 071 3 051 3 727 3 709 3 226 3 265 3 072 1 801 2 871 2 900 5 638 5 392
Stöd för Landskap och biologisk mångfald [1] 355 439 758 565 956 1 301 1 505 424 501 496 562 517 347 341 460 711 601 689 839 894
Miljöforskning 138 195 97 95 97 148 152 421 121 152 159 171 174 186 196 209 359 397 428 410
Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. 61 235 251 266 64 168 190 184 154 133 2
Stöd för havsmiljö 3 34 106 167 147 133 156 129 142 139 121 26 116
Stöd för hållbara städer 632 1 134 650 479 215 87 ‑31 6 ‑17 0 95 129 10 9 3 ‑9 4 2 69 46
bidrag om kemikalier 2 2 3 3 4 2 0 0 3 3 10 17 16
Bidrag till miljömärkning av produkter 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4
Fiskevård [2] 2 3 4 9 4 8 7 18 18 21 18 2 0
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket [3] 2 068 2 417 2 569 2 234 2 153 2 370 2 381 2 169 2 164 2 038 2 518 2 560 2 512 2 525 2 244 716 1 691 1 656 4 133 3 775
Övrigt 17 21 14 20 25 40 35 46 53 49 48 42 40 43 35 25 74 22 122 131
Energirelaterade subventioner: 1 022 1 239 1 526 1 039 973 632 593 1 292 1 255 2 077 1 465 1 654 1 272 1 213 1 127 830 1 234 1 543 2 028 592
Energiforskning 304 263 292 248 163 166 292 330 385 688 625 772 662 570 594 539 650 720 717 750
Stöd för effektivare energianvändning och energiteknik 366 481 782 620 602 403 241 871 725 1 061 525 627 423 362 380 118 146 201 255 162
Stöd för kärnsäkerhet [4] 6 34 40 12 12 12 12 39 62 69 75 59 65 64 48 32 61 9 17 8
Stöd för småskalig elproduktion 173 240 243 106 0
Stöd för förnyelsebar energi 173 222 167 54 196 52 48 52 84 259 240 195 121 217 105 142 377 614 1 039 ‑328
Utsläppsreducerade subventioner 18 18 22 43 250 123 470 541 670 934 574 ‑9 ‑31 149 216 610 1 404 1 521 3 290 2 687
Klimatinsatser 12 18 22 43 250 123 470 197 319 510 436 ‑27 ‑57 87 98 252 775 667 2 314 737
Miljöbilspremie [5] 41 322 349 41 0 20 62 117 347 348 451 322 1 280
Transportrelaterad forskning 6 5 30 76 97 18
Trängselskatt i Stockholm och Göteborg 297 0 0 0 0 6 0 0 11 281 404 653 670
Miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete 1 157 1 435 1 318 1 219 1 410 1 712 1 932 1 514 1 464 1 739 1 950 2 286 2 086 1 390 1 378 1 454 1 416 1 988 2 919 2 787
Miljöbistånd [6] 1 085 1 395 1 262 1 159 1 345 1 645 1 866 1 478 1 431 1 702 1 914 2 220 2 016 1 324 1 323 1 341 1 300 1 676 2 624 2 522
Internationellt samarbete 72 40 56 60 65 67 66 36 33 37 36 66 70 66 55 112 116 312 295 265
Mottagare                                        
Företag 2 749 3 400 3 509 3 006 2 926 2 997 2 750 3 058 2 856 3 267 3 532 3 832 3 360 3 378 3 159 1 669 3 106 3 268 7 109 4 989
Resten av världen 1 182 1 421 1 261 1 102 1 347 1 430 1 580 1 298 1 318 1 862 2 004 2 141 1 941 1 307 1 266 1 401 1 520 1 840 2 476 2 688
Övriga[7] 1 482 2 086 2 252 1 835 2 066 2 262 2 783 2 253 2 287 2 673 2 181 1 667 1 251 1 332 1 368 1 624 2 299 2 845 4 290 3 781
Procent av BNP i Sverige[8] 0,23% 0,28% 0,27% 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% 0,20% 0,19% 0,23% 0,22% 0,21% 0,18% 0,16% 0,15% 0,11% 0,16% 0,17% 0,29% 0,23%

1) I denna subvention ingår anslag med flera olika namn för de olika åren. Här ingår anslagen Skydd av värdefull natur samt Åtgärder för värdefull natur.

2) Subventionen har fr o m 2013 upphört och ingår numer i "Stöd för havsmiljö”.

3) Här avses de miljöersättningar till jordbruket som ingår i miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige, t.ex. bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och miljövänligt jordbruk. Ca hälften av summan är från EU. Medtaget som miljömotiverat är just nu enbart det som betalas ut som miljöersättningar, men det finns även andra former av stöd med miljömotiv i programmet. Sedan 2015 finns förgröningsstödet inkluderat i statistiken.

4) Här ingår både nationellt och internationellt arbete kring "kärnsäkerhetsarbete".

5) Miljöbilspremien avslutades under 2010 och en ny supermiljöpremie har införts från 2012.

6) Ingår gör det av SIDA utbetalda miljörelaterade biståndet (den andel som SIDA själva klassar som huvudsyfte miljö) från det anslag som heter Biståndsverksamhet. Dessutom inkluderas en delmängd av miljörelaterade bistånd baserat på en andelsberäkning av andra biståndsaktiviteter.

7) Övriga inkluderar: offentlig sektor privat konsumtion och hushållens ideella organisationer.

8)Avser BNP till marknadspris, löpande priser. 2017 och 2018 preliminär BNP statistik.

Kommentarer

I flera fall har flera mindre eller likartade anslag grupperats ihop till ett gemensamt subventionsnamn för att tabellen ska gå att överblicka.

Definitioner och förklaringar

Vad som är en miljömotiverad subvention avgörs av motiveringen till subventionen/det statsanslag som föranledde subventionen. Tabellen inkluderar inte alla subventioner från EU. Inkluderar transfereringar (klassade som Lämnade bidrag) från staten till producenter, enskilda personer, organisationer, ideella föreningar, kommuner, landsting liksom till EU och internationell verksamhet. Denna definition är bredare än den som används av nationalräkenskaperna.

Definitionen av en subvention som SCB använder innefattar transfereringen som heter Lämnade bidrag vilken finns i redovisningen om statsbudgetens utfall från Ekonomistyrningsverket. Det innebär att om en sådan transferering finns från ett anslag som vi klassar som miljömotiverat så hamnar det i tabellen ovan som miljömotiverade subventioner. Det kan dock finnas flera miljömotiverade anslag ett år men där man inte betalade ut pengar i form av Lämnade bidrag och de finns då inte med. (Andra transfereringar är t ex Löner, Hyra, Omkostnader).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-19

Har du frågor om statistiken?