Till innehåll på sidan

Förteckning över miljöräkenskapernas publikationer 1995–2018

Publikationer inom ramen för Sveriges MiljöräkenskaperPublicerings-
datum
Kategori
Bioekonomi - Utveckling av ny regional statistik 2018-12-18 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald
The bioeconomy - Developing new regional statistics 2018-12-18 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald
Turisträkenskaper och miljö – en metodutveckling  2018-10-24 Turisträkenskaper
The tourism satellite account and the environment – method development  2018-10-24 Turisträkenskaper
Regionala miljöräkenskaper 2008–2015  2017-11-22 Regionala miljöräkenskaper
Markräkenskaper för ekosystemtjänster  2017-04-25 Markräkenskaper
Land accounts for ecosystem services 2017-04-25 Markräkenskaper
Monitoring the shift to sustainable consumption patterns and production – in the context of the SDGs 2016-11-16 Hållbar utveckling
Ny metod för aktuella miljöräkenskaper – kvartalsvisa utsläpp till luft 2016-11-15 Miljöräkenskaper
New method for up-to-date environmental accounts – quarterly emissions to air 2016-11-15 Miljöräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2015 2016-10-13 Miljöskyddskostnader
Creating statistics about environmental technology (clean tech)  2016-03-30 Miljöteknologi
Miljöskyddskostnader i industrin 2014 2015-10-13 Miljöskyddskostnader
Att skapa statistik om miljöteknik 2015-07-01 Miljösektorn
Environmental Accounts – a jubilee 2015-05-06 Miljöräkenskaper
Miljöräkenskaperna – ett jubileum 2015-02-02 Miljöräkenskaper
Land accounts for biodiversity – a methodological study 2015-01-29 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald
Markräkenskaper för biologisk mångfald – en metodstudie 2015-01-29 Markräkenskaper
Carbon dioxide emissions from Swedish final consumption 1995–2009 2015-01-20 Luft och energiräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2013 2014-09-19 Miljöskyddskostnader
Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009  2014-09-16 Luft och energiräkenskaper
Miljöräkenskapernas beräkningar av utsläpp till luft 2014-02-06 Luft och energiräkenskaper
Inventory of data source for quantification of ecosystem services  2013-10-11 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald
Miljöskyddskostnader i industrin 2012 2013-09-19 Miljöskyddskostnader
Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster 2013-09-12 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald
Vattendistriktens ekonomiska struktur och miljöpåverkan 1995-2011 2013-09-05 Vattenräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2011 2012-09-26 Miljöskyddskostnader
Climate change adaption expenditure – A proposal for a methodology to compile, define and classify national and EU economic information as statistics 2012-03-26 Klimatanpassningskostnader
Miljöskyddskostnader i industrin 2010 2011-10-24 Miljöskyddskostnader
MIR2010:2 Miljörelaterade skatter, subventioner och utsläppsrätter 2010-12-29 Miljöekonomiska styrmedel
Environmental Goods and Services sector in Sweden – Suppliers  2010-11-05 Miljösektorn
Miljöskyddskostnader i industrin 2009 2010-09-17 Miljöskyddskostnader
Miljöindikatorer för omställning och rådighet över miljökvalitetsmålen 2010-05-28 Hållbar utveckling
MIR2010:1 Domestic Inflow of Hazardous Substances 2010-04-27 Kemikalier
Varuguiden och dess användning i arbetet mot giftfria och resurssnåla kretslopp 2010-03-11 Materialflöden
Flöden och svinn av frukt och grönsaker i livsmedelskedjan – En metodstudie med hjälp av materialflödesanalys 2010-03-05 Materialflöden
MIR2009:1 Biodiversitet - Kartor och statistik 2009-12-15 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald
Miljöskyddskostnader i industrin 2008 2009-10-16 Miljöskyddskostnader
Miljösektorns omfattning – Metod och källor 2009-06-24 Miljösektorn
Miljösektorns omfattning – Metod och källor [Produktblad]  2009-06-24 Miljösektorn
Materialflödesstatistik – Redovisning av statistik och utveckling  2009-05-25 Materialflöden
Chemicals in Statistics – Method Development 2009-05-18 Kemikalier
Läkemedel samt kosmetika och hygienprodukter i Sverige 2009-02-20 Materialflöden
Combination of codes in the Combined Nomenclature for Swedish Material Flow Accounts - Method Development 2009-01-26 Materialflöden
Branschvis redovisning av farligt- och ickefarligt avfall i miljöräkenskapernas webbverktyg 2009-01-15 Avfall
Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn 2008-12-17 Materialflöden
Material Flows in Sweden 1998-2005 2008-09-22 Materialflöden
Miljöskyddskostnader i industrin 2007 2008-09-17 Miljöskyddskostnader
MIR2008:1 Environmental economic indicators in the Swedish state budget 1995–2006 2008-05-26 Miljöekonomiska styrmedel
MIR2000:3 Environmental taxes and environmentally damaging subsidies 2008-01-17 Miljöekonomiska styrmedel
MIR2000:2 Environmental protection expenditure in industry 1997 – results from a Swedish pilot study 2008-01-17 Miljöskyddskostnader
MIR2000:6 Water accounts 2008-01-07 Vattenräkenskaper
MIR2007:2 Miljöekonomiska indikatorer i statsbudgeten 1995–2006 2007-12-03 Miljöekonomiska styrmedel
MIR2007:1 Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 1995–2005 2007-11-01 Vattenräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2006 2007-09-17 Miljöskyddskostnader
Material Flow Accounts and Policy. Data for Sweden 2004 2007-04-17 Materialflöden
Environmental goods and services sector in Sweden 2002–2005  2007-04-17 Miljösektorn
Sustainable development indicators based on environmental accounts 2007-04-17 Hållbar utveckling
Miljöskyddskostnader i industrin 2005 2006-09-15 Miljöskyddskostnader
Energy use and CO2-emissions for consumed products ande services. IPP-indicators for private and public consumption based on environmental accounts 2006-09-11 Luft och energiräkenskaper
Public environmental protection expenditures and subsidies in Sweden 2006-09-11 Miljöekonomiska styrmedel
Social namea with a coupling to Sustainable Development Indicators - including environmental industry 2006-02-01 Hållbar utveckling
Dokumentation av Miljöräkenskapernas bränsleberäkningar 2005-10-03 Luft och energiräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2004 2005-09-15 Miljöskyddskostnader
MIR2005:2 Sveriges miljöföretag 2003 2005-07-11 Miljösektorn
MIR2005:1 Administrativa styrmedel på miljöområdet - hur kan de infogas i miljöräkenskaperna? 2005-03-09 Miljöekonomiska styrmedel
Komplettering av statistik för rapportering enligt Ramdirektivet för vatten 2005-01-14 Vattenräkenskaper
Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag - fördelade per vattendistrikt 2005-01-14 Vattenräkenskaper
Miljöekonomiska profil och prognoser för vattendistrikten - ekonomiska analyser enligt ramdirektivet för vatten 2005-01-14 Vattenräkenskaper
Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 - med redovisning på vattendistrikt 2005-01-14 Vattenräkenskaper
MIR2004:2 Värdering av hälsoeffekter från luftföroreningar  2004-12-20 Luft och energiräkenskaper
Fördelning av utsläpp från mobila källor branschvis 2004-12-17 Luft och energiräkenskaper
MIR2004:1 Social statistics by industry 2004-12-14 Hållbar utveckling
Miljöskyddskostnader i industrin 2003 2004-09-15 Miljöskyddskostnader
Chemical product indicators by industry - fossil fuels, cement and other chemical products classified as hazardous to health or environment, 1996-2001 2004-06-01 Kemikalier
Regionalisering av mobila utsläpp via Körsträckedatabasen 2004-04-15 Luft och energiräkenskaper
Analysis of the Introduction of Emission Allowance Trading Schemes in Sweden 2004-03-09 Miljöekonomiska styrmedel
MIR2003:4 Environmental subsidies - a review of subsidies in Sweden between 1993 and 2000 2003-12-03 Miljöekonomiska styrmedel
Structural decomposition of environmental accounts data - the Swedish case  2003-12-01 Luft och energiräkenskaper
Households in the environmental accounts 2003-12-01 Luft och energiräkenskaper
Land use by industry 2000 2003-11-01 Markräkenskaper
Ekonomi, energi och miljö - metoder att analysera samband 2003-10-21 Luft och energiräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2002 2003-09-15 Miljöskyddskostnader
MIR2003:2 Water accounts 2000 – with disaggregation to Sea basins 2003-07-24 Vattenräkenskaper
MIR2003:3 Indikatorer för hållbar utveckling - baserade på miljöekonomisk och social statistik 2003-06-23 Hållbar utveckling
MIR2003:1 Samhällsekonomiska konsekvenser för Sverige av begränsad handel med utsläppsrätter enligt EU:s direktiv 2003-05-23 Miljöekonomiska styrmedel
Energy taxes in the Nordic countries 2003-03-01 Miljöekonomiska styrmedel
Land accounting for Sweden 2002-12-31 Markräkenskaper
MIR2002:3 Miljöräkenskaper Innehåll, användning och användare 2002-11-01 Vad är miljöräkenskaperna?
MIR2002:2 Environmental Impact of Swedish Trade 2002-10-22 Luft och energiräkenskaper
Miljöskyddskostnader i industrin 2001 2002-10-01 Miljöskyddskostnader
Regionala miljöräkenskaper 1993-1997 2002-06-01 Regionala miljöräkenskaper
Miljöpåverkan av svensk handel - resultat från en pilotstudie 2002-05-29 Luft och energiräkenskaper
MIR2002:1 Konsekvenser av restriktioner på koldioxidutsläpp  2002-02-25 Luft och energiräkenskaper
Industrins miljöskyddskostnader - Vad, varför och hur? 2001-11-01 Miljöskyddskostnader
The magnitude of chemical products use in different industries 2001-10-22 Kemikalier
Miljöekonomiska nyckeltal för branscher inom tillverkningsindustrin 2001-09-01 Övriga publiceringar
Miljöräkenskaper 1993-1998 2001-06-27 Övriga publiceringar
Miljöskyddskostnader i industrin 1999 och 2000 2001-06-15 Miljöskyddskostnader
Uses of Environmental Accounts in Sweden 2001-05-03 Vad är miljöräkenskaperna?
Miljöpåverkan från olika varugrupper 2001-05-01 Luft och energiräkenskaper
Environmental accounts for forest 2001-05-01 Skogsräkenskaper
Sustainable development indicators for Sweden (Cover) 2001-05-01 Hållbar utveckling
Sustainable development indicators for Sweden (Preface 1-52) 2001-05-01 Hållbar utveckling
Sustainable development indicators for Sweden (Appendix 53-64) 2001-05-01 Hållbar utveckling
MIR2000:1 The environment industry in Sweden 1999 2000-12-12 Miljösektorn
MIR2000:8 The environment industry in Sweden 2000 2000-11-02 Miljösektorn
MIR2000:7 Metod för samhällsekonomisk analys av miljöåtgärder 2000-07-07 Hållbar utveckling
MIR2000:6 Vattenräkenskaper 2000-06-29 Vattenräkenskaper
MIR2000:4 En framtida nationell materialflödesstatistik 2000-05-09 Materialflöden
MIR2000:3 Miljöskatter och miljöskadliga subventioner 2000-03-28 Miljöekonomiska styrmedel
Direct Material Inputs (DMI) and Domestic Material Consumption (DMC) for Sweden 1987 - 1997 2000-03-15 Materialflöden
MIR2000:2 Industrins miljökostnader 1997 - resultat från en svensk pilotstudie 2000-03-08 Miljöskyddskostnader
MIR2000:1 The environment industry in Sweden 1999 2000-02-01 Miljösektorn
Disaggregation and improvment of the Swedish NAMEA 2000 Luft och energiräkenskaper
Regional Environmental accounts for the greater Stockholm region-a first step 1999-05-01 Regionala miljöräkenskaper
Environmental accounts Households 1999-04-01 Luft och energiräkenskaper
MIR1999:1 Minskade koldioxidutsläpp genom förändrad materialanvändning – en förstudie 1999-03-29 Luft och energiräkenskaper
MIR1999:2 Miljöföretag och gröna jobb i Sverige 1999-03-29 Miljösektorn
MIR1999:3 Skogsräkenskaper – en delstudie avseende fysiska räkenskaper 1999-03-29 Skogsräkenskaper
Extended time series in the Swedish Environmental accounts 1999-01-31 Övriga publiceringar
Material flow study of sand and gravel in Sweden 1999-01-02 Materialflöden
Producers of Environmental services 1998-12-31 Miljösektorn
Indikatorer för en hållbar utveckling – en pilotstudie 1998-11-01 Hållbar utveckling
Adaption of Swedish data on Environmental protection in the public sector to the SERIEE-system 1997-12-31 Miljöskyddskostnader
Forest economic Environmental accounting: a pilot study of a first implementation 1997-09-01 Skogsräkenskaper
Testing SERIEE's Environmental protection expenditure account in Sweden 1996-12-31 Miljöskyddskostnader
The recycling industry in Sweden 1995 1996-08-01 Avfall
Nordic Natural Resource and Environmental Accounting 1995-06-27 Ekosystemräkenskaper och biologisk mångfald