Till innehåll på sidan

Koldioxidutsläpp i interaktiv kartform

Som ett land med stor utrikeshandel påverkas Sverige av ett allt mer globalt handelsutbyte mellan världens länder. Det vi producerar och konsumerar samt dess effekter i form av klimatpåverkan är idag starkt sammanlänkat med vilka varor och tjänster som produceras i andra länder samt hur denna produktion sker.

Med hjälp av SCB:s interaktiva kartor för koldioxidutsläpp från svensk slutlig användning kan informationen visas på helt nya sätt.

Koldioxidutsläpp över tid

Koldioxidutsläpp som genereras av svensk slutlig användning i och utanför Sverige för perioden 1995–2009 visas. Det görs genom användandet av en miljöexpanderad input-output analys tillsammans med underlag från den multiregionala input-output databasen WIOD (World Input Output Database).

På så sätt kan såväl de utsläpp som uppstår direkt från användningen av en viss vara eller tjänst som indirekta utsläpp från tidigare led i produktions-processen tas hänsyn till. Den relativt korta tidsperioden beror generellt på omfattningen och komplexiteten att sammanställa ett sådant globalt datamaterial samt att årliga statistikunderlag, främst input-output tabeller saknas globalt.

Följande uppgifter kan redovisas på kartorna:

  • Totala utsläpp av koldioxid från slutlig användning per land,
  • Inhemska koldioxidutsläpp från svensk konsumtion per produktaggregat,
  • Utsläpp av koldioxid från import av produkter och insatsvaror,
  • Koldioxidutsläpp per capita från inhemsk konsumtion, per land.

Sammanlagt finns uppgifter för 40 individuella länder, vilka representerar mer än 85 procent av världens BNP. Dessutom sex landgrupperingar införts för att underlätta analysen. Dessa är: Sverige, resterande EU-länder (benämnt EU-26), Nordamerika, BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och China), Övriga Asien/Oceanien och RoW (Rest of the World).

Dessutom finns det en specialdel i kartprogrammet som visar eller belyser de svenska inhemska utsläppen per län och bransch. I denna del är det möjligt att ta fram intensiteter såsom utsläpp per förädlingsvärde och utsläpp per sysselsatta.