Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, juli 2020

Minskad produktion inom näringslivet i juli

Statistiknyhet från SCB 2020-09-08 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 4,1 procent i juli 2020 jämfört med juli 2019, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med juni 2020 ökade produktionen med 3,2 procent i säsongrensade tal.

Industrisektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom industrisektorn minskade med 6,5 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 14,9 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,5 procentenheter. Annan transportmedelsindustri var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 20,7 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,2 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 3,5 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Transport och magasineringsverksamhet var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 18,1 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -1,0 procentenheter. Informations- och kommunikationstjänster var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 3,5 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,4 procentenheter.

Byggsektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom byggsektorn minskade med 1,2 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en minskning med 1,2 procent. Byggverksamhet, som står för 9,3 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med -0,1 procentenheter.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras också index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 gäller en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalsbasis för att öka antalet undersökta företag. Det innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, juli 2020

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Februari[1] Mars[1] April[2] Maj[3] Juni[3] Juli[4] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 109,9 118,1 103,4 103,6 110,1 92,0 100,0
  Årsutveckling, procent 1,2 ‑2,1 ‑9,4 ‑9,5 ‑7,8 ‑4,1  
  (Föregående publicering) 1,0 ‑2,3 ‑9,6 ‑9,7 ‑8,5    
B+C Industri 110,2 125,5 95,5 97,9 113,5 83,5 21,6
  Årsutveckling, procent 0,4 0,0 ‑17,0 ‑15,9 ‑9,1 ‑6,5  
  (Föregående publicering) 0,0 0,0 ‑16,7 ‑15,7 ‑9,1    
F[7] Byggverksamhet 118,8 123,6 124,0 120,8 118,3 94,2 9,3
  Årsutveckling, procent ‑3,3 ‑0,2 1,9 2,8 2,0 ‑1,2  
  (Föregående publicering) ‑4,3 ‑3,0 ‑2,9 ‑3,2 ‑4,3    
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 108,1 114,3 103,0 103,7 109,4 95,0 64,9
  Årsutveckling, procent 2,1 ‑3,6 ‑9,1 ‑9,3 ‑8,3 ‑3,5  
  (Föregående publicering) 2,1 ‑3,6 ‑8,9 ‑8,9 ‑8,4    

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Februari[1] Mars[1] April[2] Maj[3] Juni[3] Juli[4] Maj-Juli[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 114,5 112,4 102,2 103,8 105,5 108,9 106,1 100
  Månadsutveckling, procent ‑0,3 ‑1,8 ‑9,1 1,6 1,6 3,2 ‑3,3  
  (Föregående publicering) ‑0,2 ‑2,8 ‑7,4 ‑0,3 0,7      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad september 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

PVI har producerats sedan referensmånad september 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-06 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se