Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, juli 2021

Ökad produktion inom näringslivet i juli 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-09-08 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 2,0 procent i juli 2021 jämfört med juni 2021 i säsongrensade tal. Jämfört med juli 2020 ökade produktionen med 10,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 13,3 procent i juli 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Övrig maskinindustri var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 22,5 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,6 procentenheter. Gruvor och mineralutvinning var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 13,9 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,1 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 10,0 procent i juli 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Administration och stödtjänster var den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 17,8 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 2,4 procentenheter. Kultur och nöje var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 6,7 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,1 procentenheter.

Byggsektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom byggsektorn ökade med 9,7 procent i juli 2021 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. I fasta priser utan kalenderkorrigering uppvisade sektorn en ökning med 7,8 procent. Byggverksamhet, som står för 9,9 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med 0,8 procentenheter.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Produktionsvärdeindex

Bidrag i procentenheter till förändringstakt i PVI
Produktionsvärdeindex, juli 2021

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Februari[1] Mars[1] April[2] Maj[3] Juni[3] Juli[4] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 106,5 122,3 114,5 114,6 123,0 100,8 100
  Årsutveckling, procent ‑2,1 3,6 10,7 10,4 10,7 10,5  
  (Föregående publicering) ‑2,1 3,6 11,0 10,6 10,6    
B+C Industri 112,1 134,1 117,9 117,4 131,7 93,8 20,7
  Årsutveckling, procent 2,4 5,6 25,4 22,3 15,5 13,3  
  (Föregående publicering) 2,4 5,6 26,5 23,3 16,7    
F Byggverksamhet 111,5 118,3 123,3 124,6 138,3 98,5 9,9
  Årsutveckling, procent 1,8 ‑1,7 ‑3,6 ‑2,6 4,4 9,7  
  (Föregående publicering) 1,9 ‑1,9 ‑4,1 ‑3,1 3,7    
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 103,8 119,5 112,5 113,5 120,6 104,1 65,9
  Årsutveckling, procent ‑4,0 4,5 9,1 9,6 10,4 10,0  
  (Föregående publicering) ‑4,0 4,5 9,4 9,7 10,1    

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Februari[1] Mars[1] April[2] Maj[3] Juni[3] Juli[4] Maj-Juli[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 113,7 114,7 115,0 115,5 117,0 119,3 117,3 100,0
  Månadsutveckling, procent 1,3 0,9 0,3 0,4 1,3 2,0 2,4  
  (Föregående publicering) 1,1 0,8 0,3 0,1 0,8      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2020 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.

PVI har producerats sedan referensmånad Oktober 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2021-10-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se