Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, november 2020

Ökad produktion inom näringslivet i november

Statistiknyhet från SCB 2021-01-08 9.30

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,8 procent i november 2020 jämfört med oktober 2020, i säsongrensade tal. Jämfört med november 2019 minskade produktionen med 1,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrisektorns produktionsvärde ökade

Produktionen inom industrisektorn ökade med 0,8 procent i november 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Petroleumindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 93,6 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,3 procentenheter. Kemi- och läkemedelsindustrin var den industribransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 6,1 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,1 procentenheter.

Tjänstesektorns produktionsvärde minskade

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 1,8 procent i november 2020 jämfört med motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Hotell och restaurangverksamhet var den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 42,4 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -1,0 procentenheter. Informations- och kommunikationstjänster var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 5,6 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,6 procentenheter.

Ingen redovisning av byggsektorns produktionsvärde

På grund av osäkerhet i underliggande statistik redovisas inga uppgifter för byggsektorn från referensmånad september 2019 och framåt.

Revideringar

När Produktionsvärdeindex publiceras för en ny månad revideras index för de två föregående månaderna om ny information tillkommit. Efter kvartalsslut används även administrativa uppgifter från Skatteverket för att öka antalet undersökta företag inför beräkningar av slutgiltiga statistikuppgifter, vilka sedan ersätter de preliminära uppgifterna för det avslutade kvartalet. Det innebär att den slutgiltiga statistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen.

Användningen av administrativa data för varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Produktionsvärdeindex, och att minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var referensmånaden ligger i förhållande till det senast avslutade kvartalet. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2010 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: Produktionsvärdeindex

Kalenderkorrigerade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Juni[1] Juli[2] Augusti[2] September[3] Oktober[3] November[4] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 110,0 92,0 100,0 112,5 118,7 119,5 100,0
  Årsutveckling, procent ‑7,9 ‑4,0 ‑3,8 ‑3,3 ‑1,7 ‑1,0  
  (Föregående publicering) ‑7,9 ‑4,0 ‑3,8 ‑3,3 ‑1,7    
B+C Industri 113,5 84,1 98,2 118,3 120,4 121,9 21,6
  Årsutveckling, procent ‑9,0 ‑5,8 0,2 ‑2,2 0,6 0,8  
  (Föregående publicering) ‑9,0 ‑5,9 0,2 ‑2,1 0,4    
F[7] Byggverksamhet .. .. .. .. .. .. 9,3
  Årsutveckling, procent .. .. .. .. .. ..  
  (Föregående publicering) .. .. .. .. .. ..  
G-S (ex. K, O) Tjänster (exkl. finans- och försäkringsverksamhet) 109,0 94,5 102,1 111,4 117,4 117,5 64,9
  Årsutveckling, procent ‑8,6 ‑4,0 ‑5,6 ‑4,1 ‑2,8 ‑1,8  
  (Föregående publicering) ‑8,6 ‑4,0 ‑5,6 ‑4,2 ‑2,6    

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde 7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Säsongrensade indextal och förändringstal
Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Juni[1] Juli[2] Augusti[2] September[3] Oktober[3] November[4] September-November[5] Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 105,4 109,0 110,2 110,5 111,8 112,7 111,7 100
  Månadsutveckling, procent 1,6 3,4 1,1 0,3 1,2 0,8 3,2  
  (Föregående publicering) 1,6 3,3 1,1 0,3 1,3      

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell. 2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms. 3) Inom revideringsperioden för blankettdata 4) Aktuell referensperiod 5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod. 6) Andel av 2018 års förädlingsvärde

Definitioner och förklaringar

Produktionsvärdeindex (PVI) beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI speglar utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet. Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa. 

PVI har producerats sedan referensmånad september 2017 och ersätter indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN).

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-05 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Petter Ehn Wingårdh

Telefon
010-479 47 53
E-post
petter.ehnwingardh@scb.se