Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2017

2017 var ett starkt år för näringslivet

Statistiknyhet från SCB 2019-05-08 9.30

Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under 2017. Företagen ökade bidraget till BNP med 5 procent. Dryckes- och tobakstillverkningen ökade sitt förädlingsvärde med 9 procent tack vare en stark efterfrågan.

Det svenska näringslivet fortsatte att utvecklas positivt under 2017. Nettoomsättningen ökade med knappt 7 procent till 8 546 miljarder kr och förädlingsvärdet med 5 procent till 2 503 miljarder kronor. Drygt 2 872 000 personer sysselsattes inom näringslivet vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2016. Näringslivets rörelsemarginal har legat stabilt kring 7 procent de senaste åren.

Svensktillverkade varor ökar

Den svenska dryckes- och tobakstillverkningen ökade sitt förädlingsvärde med 9 procent jämfört med 2016 till 11 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med 4 procent och företagens rörelsemarginal har stadigt ökat de senaste tre åren till 18,6 procent. Antal sysselsatta i branschen har ökat med 6 procent och nästan 6 000 personer sysselsattes här under 2017.

Även trä- och trävaruindustrin har ökat under 2017 jämfört med 2016. Förädlingsvärdet ökade med 11 procent och nettoomsättningen med knappt 9 procent. Branschen omsatte 95 miljarder kr. Rörelsemarginalen har ökat med 1,4 procentenheter till 5,3 procent.

En något sämre utveckling har företagen inom Grafisk produktion (exempelvis tryckerier) visat under 2017. Förädlingsvärdet minskade med drygt 3 procent och antalet anställda minskade med 6 procent. Branschen är hårt konkurrensutsatt och antalet anställda och antalet företag har minskat för varje år. Rörelsemarginalen minskade endast marginellt jämfört med 2016.

Rörelsemarginalens utveckling för utvalda branscher 2014–2017 jämfört med näringslivet totalt

Diagram: Rörelsemarginalens utveckling för utvalda branscher 2014-2017 jämfört med näringslivet totalt

Tjänstesektorn börjar svalna av

Utvecklingen inom tjänstesektorn har under 2017 varit mindre positiv än för övriga näringslivet. Tjänstebranscherna visar en ökning av förädlingsvärdet med 3 procent och en knapp ökning av antal anställda med drygt 1 procent. Motsvarande förändring för industri- och byggsektorn är ökningar med knappt 8 procent i förädlingsvärde och drygt 9 procent i antal anställda. Även övriga branscher ökade mellan 2016 och 2017, förädlingsvärdet med 9 procent och antalet anställda med drygt 6 procent.

Veterinärbranschen har ökat sitt förädlingsvärde med knappt 9 procent till drygt 3 miljarder kr jämfört med 2016 och antal företag ökade med drygt 1 procent. Under 2017 fanns ungefär 1 400 företag inom veterinärbranschen.

I branschen för vård och omsorg med boende har både förädlingsvärdet och nettoomsättningen minskat med 4 procent efter många år av positiv utveckling. Branschens nettoomsättning för 2017 var 37 miljarder kr.

Branschen för öppna sociala insatser har minskat antal anställda med 10 procent och sysselsatte drygt 66 400 personer under 2017. Förädlingsvärdet minskade med 3 procent.

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige. Även branschvisa uppgifter redovisas i databaserna.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter redovisas i löpande priser. Alla jämförelser i denna statistiknyhet har gjorts mot slutliga reviderade uppgifter för år 2016.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i förädlingsvärdet).

Rörelseresultat: Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI): Klassifikation för att klassificera företag efter vilken verksamhet de bedriver.

Industri- och byggsektorn: SNI 05–33 och 41–43 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Tjänstesektorn: SNI 45–96 (exklusive 64–66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Övriga: SNI 01–04 samt 35–39 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se