Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2018 (preliminära uppgifter)

Fortsatt tillväxt i näringslivet under 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-12-11 9.30

Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under 2018. Preliminära uppgifter visar att företagens bidrag till BNP ökat med 6,7 procent jämfört med 2017. Branschen för avfallshantering och återvinning ökade sin nettoomsättning med 16 procent, tack vare en ökad efterfrågan på återvunnet material.

Det svenska näringslivet fortsatte att utvecklas positivt under 2018. Enligt preliminära uppgifter ökade nettoomsättningen med 7,1 procent till 9 152 mdkr, och förädlingsvärdet med 6,7 procent till 2 671 mdkr. Näringslivet sysselsatte cirka 2 918 000 personer under 2018, vilket är en ökning med cirka 1,6 procent jämfört med 2017.

Fördelningen av näringslivets förädlingsvärde per branschgrupp är på samma nivåer som 2017.

Näringslivets förädlingsvärde per branschgrupp 2018

Näringslivets förädlingsvärde per branschgrupp 2018

Ökad efterfrågan på återvinningstjänster

Företagen inom branschgruppen för energi och återvinning hade under 2018 den starkaste utvecklingen i näringslivet avseende nettoomsättning, då de ökade med 14,3 procent jämfört med 2017. Totalt var drygt 47 000 personer anställda inom denna branschgrupp under 2018.

En av branscherna inom denna branschgrupp är avfallshantering och återvinning. Branschen ökade sitt bidrag till BNP med 11 procent och sin nettoomsättning med 16 procent, på grund av en ökad efterfrågan på återvunnet material. Branschen sysselsatte under 2018 cirka 15 000 personer, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2017.

Fortsatt positiv utveckling för byggsektorn

Byggsektorn visade även detta år en positiv utveckling då den ökade nettoomsättningen med 10,5 procent jämfört med 2017. Förädlingsvärdet inom byggsektorn ökade med 8,9 procent. Antalet anställda ökade med 3 procent och byggsektorn sysselsatte under 2018 cirka 336 000 personer. Största ökningen inom byggsektorn hade branschen för anläggningsarbeten, där nettoomsättningen ökade med 16,9 procent.

Svenska bolag inom film- och tv-produktion ökar

Nettoomsättningen inom tjänstesektorn ökade med 6 procent vilket är något lägre än uppgången för näringslivet totalt.

Branschen för film-, video- och TV-programverksamhet ökade sitt förädlingsvärde med 19 procent jämfört med 2017. Branschens nettoomsättning var 36 mdkr, vilket är en ökning med 7,8 procent. Totalt var cirka 10 000 personer anställda i branschen under 2018.

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige. Även branschvisa uppgifter redovisas i databaserna.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter redovisas i löpande priser. Alla jämförelser i den här statistiknyheten har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2017.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet).

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Industrisektorn omfattar SNI 05-33 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Tjänstesektorn omfattar SNI 45-96 (exkl. 64-66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Energi och återvinning omfattar SNI 35-39 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007

Byggsektorn omfattar SNI 41-43 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007

Övriga omfattar SNI 01-04 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-06

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Mariah Nilsson

Telefon
010-479 65 65
E-post
mariah.nilsson@scb.se