Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2019

Tillväxt i näringslivet innan pandemin

Statistiknyhet från SCB 2021-05-05 9.30

Näringslivets företag ökade nettoomsättningen med 4 procent och antalet anställda med 1 procent 2019 jämfört med 2018. Förlagsbranschen, där spel- och programvaruutgivare ingår, ökade sin nettoomsättning med 36 procent mellan 2014 och 2019. Antalet anställda inom dryckes- och tobaksindustrin ökade med 16 procent under samma period.

Den positiva utveckling inom näringslivet som pågått under en femårsperiod, fortsatte också året före pandemin. Förutom ökningen av nettoomsättningen och personalstyrkan ökade även förädlingsvärdet och företagens tillgångar med 5 respektive 7 procent mellan 2018 och 2019. Totalt bestod näringslivet av 1 160 000 företag med sammanlagt 2 940 000 anställda som genererade 9 520 miljarder i nettoomsättning och 2 770 miljarder i förädlingsvärde. Företagen hade totalt 20 860 miljarder kronor i tillgångar och nettoinvesteringarna uppgick till 470 miljarder kronor år 2019.

I diagrammen nedan följer vi utvecklingen av företagens försäljningsintäkter (nettoomsättningen) och antalet anställda inom fyra utvalda branschgrupper under en femårsperiod.

Utveckling av nettoomsättning 2014-2019, Index 2014=100. Branschgrupper enligt SNI2007

Diagram

Källa: Företagens Ekonomi, basfakta företag

Den mest expansiva branschgruppen av de fyra var utgivning av böcker och programvara (även kallad förlagsbranschen), som ökade sina intäkter med 36 procent mellan 2014 och 2019 till en total nettoomsättning på 84 miljarder kronor. I branschgruppen ingår utgivning av böcker, tidskrifter, dataspel och annan programvara. Spel- och programvaruutgivarna har bidragit mest till den positiva utvecklingen under femårsperioden. Partihandelsföretagen, som är den största branschgruppen, hade en stabil utvecklingskurva och stod för en ökning på 27 procent under perioden till en nettoomsättning på 1 630 miljarder år 2019. Företagen inom sjötransporter ökade sin nettoomsättning med totalt 24 procent till 41 miljarder kronor. Intäkterna inom dryckes- och tobaksindustrin minskade mycket mellan 2016 och 2017, men kurvan vände uppåt de sista två åren till en nettoomsättning på 27 miljarder år 2019.

Utveckling av medelantal anställda (helårspersoner) 2014-2019, Index 2014=100. Branschgrupper enligt SNI2007.

Diagram

Källa: Företagens Ekonomi, basfakta företag

Mönstret för medelantalet anställda ser lite annorlunda ut jämfört med nettoomsättningen. Personalstyrkan har vuxit mest inom dryckes- och tobaksindustrin, där antalet anställda ökade med 16 procent under femårsperioden. Dryckes- och tobaksindustrin var dock den minsta av de fyra branschgrupperna med knappt 6 500 anställda år 2019. Partihandeln hade drygt 211 200 anställda 2019, vilket innebar en ökning med 6 procent. Förlagsbranschen landade på en ökning av antalet anställda med 7 procent under femårsperioden till 28 700 anställda och sjötransportbranschen minskade sysselsättningen med 3 procent till cirka 10 000 anställda år 2019.

Definitioner och förklaringar

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige. Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2018.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet). Förädlingsvärdet kan också kallas bidraget till BNP (Sveriges bruttonationalprodukt).

Totala tillgångar: Balansomslutningen dvs summan av alla immateriella, materiella och finansiella tillgångar.

Nettoinvesteringar: Årets anskaffningar minus årets avyttringar av materiella anläggningstillgångar såsom maskiner, inventarier, byggnader, markanläggningar och mark. Avyttringar avser den intäkt företaget erhållit vid försäljningen av anläggningstillgången.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera finns på sidan Företagens ekonomi.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via Företagens ekonomi. Dessa innehåller branschvisa uppgifter om till exempel nettoomsättning, förädlingsvärde, balansomslutning och antal anställda. Även hela resultaträkningar och balansräkningar kan tas fram per bransch.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-12-08 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Barbro von Hofsten

Telefon
010-479 67 24
E-post
barbro.vonhofsten@scb.se