Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2020

Varierande utveckling i näringslivet under pandemins första år

Statistiknyhet från SCB 2022-05-04 8.00

Näringslivets företag minskade sitt förädlingsvärde med 2,6 procent och nettoomsättningen med 3,0 procent mellan 2019 och 2020. Variationen mellan branscher var stor. Flygbranschen minskade nettoomsättningen med 51,5 procent och rörelsemarginalen med 21 procentenheter till -22,7 procent. Läkemedelsindustrin ökade däremot sin nettoomsättning med 43,4 procent och hade en fortsatt hög rörelsemarginal (28,1 procent).

Näringslivet bestod år 2020 av 1 176 000 företag med 2 869 000 anställda. Företagen omsatte totalt 9 204 miljarder och ägde 21 845 miljarder i tillgångar. Förädlingsvärdet minskade med 2,6 procent till 2 696 miljarder kronor jämfört med 2019. De varuproducerande företagen minskade sitt förädlingsvärde med 4,9 procent till 980 miljarder och de tjänsteproducerande företagen minskade med 1,2 procent till 1 710 miljarder kronor.

Andelen fasta kostnader ökade från 27,4 till 27,9 procent för näringslivet totalt. För branschgrupperna Uthyrning, fastighetsservice och resetjänster (N) och Kultur, nöje och fritid (R) ökade andelen fasta kostnader med 6,1 procent respektive 6,8 procent jämfört med år 2019. Detta kan bero på att företagen minskade sina rörliga kostnader genom neddragningar under Coronapandemin.

I avkastningen på eget kapital syns effekten av pandemin tydligt hos de varuproducerande företagen, där avkastningen minskade med 4,6 procentenheter till 9,4 procent år 2020. Tjänsteföretagen minskade också, men endast med 0,8 procentenheter till en avkastning på 12,8 procent. Båda sektorerna stärkte däremot sin kassalikviditet. Tjänsteföretagen ökade med 3,1 procentenheter till 111,4 och de varuproducerande företagen ökade med 2,5 procentenheter till 108,7 procent. De utbetalade statliga stöden under pandemin har troligen bidragit positivt till kassalikviditeten under 2020.

Flygbranschen kraschlandade

Några branscher som påverkades väldigt negativt av Coronapandemin var flygbolag (SNI 51), hotell (SNI 55), resebolag (SNI 79) och bibliotek, arkiv och muséer (SNI 91) som tappade en stor del av sin verksamhet. Flygbolagens nettoomsättning halverades (-51,5 procent) och hotellens minskade med 40,3 procent jämfört med 2019. Resebolagen var den branschgrupp som tappade mest i nettoomsättning med en minskning på 60,4 procent, medan biblioteken, arkiven och muséerna minskade med 29,4 procent.

För företagen som visade en negativ utveckling av nettoomsättningen under Coronapandemins första år syns effekterna även i rörelsemarginalen. Samtliga dessa branscher har under perioden 2007 – 2020 haft relativt sett låga marginaler (under 10 procent), vilka sedan som en effekt av pandemin minskat drastiskt.

Rörelsemarginal, 2007-2020 (%), branscher med negativ utveckling under Coronapandemins första år

Rörelsemarginal, 2007-2020 (%), branscher med negativ utveckling under Coronapandemins första år

På grund av restriktioner minskade resandet och flygbolagen visar den största minskningen och det lägsta värdet på rörelsemarginalen. För 2020 var flygbranschens rörelsemarginal -22,7 procent. Mellan 2007 och 2019 låg rörelsemarginalen mellan -2,6 och 3,6 procent i denna bransch. Företagen inom resetjänster visade under perioden 2010 – 2018 en stabil nivå på rörelsemarginalen på mellan 2 och 3 procent. För år 2020 blev rörelsemarginalen -7,7 procent för resebranschen.

Företagen inom Hotellbranschen hade under perioden 2007 - 2020 den högsta rörelsemarginalen, mellan 3,6 och 8,1 procent. Även hotellen påverkades av pandemin och rörelsemarginalen minskade till -13,3 procent för 2020. Branschen för bibliotek, arkiv och muséer påverkades också negativt av pandemin och visade en rörelsemarginal på -8,7 procent för 2020.

Det fanns även branscher som hade en positiv utveckling under pandemins första år. Läkemedelsindustrin (SNI 21) ökade sin nettoomsättning med 43,4 procent, Annan tillverkningsindustri (SNI 32) ökade med 13,5 procent, Forskning- och utveckling (SNI 72) ökade med 16 procent och veterinärerna (SNI 75) ökade nettoomsättningen med 14,5 procent år 2020 jämfört med 2019.

Branscherna med en positiv utveckling av nettoomsättningen hade varierande utveckling av rörelsemarginalen. Annan tillverkningsindustri ökade rörelsemarginalen med drygt 7 procentenheter till 19,8 och veterinärerna ökade med knappt 3 procentenheter till 11,0 procent. Läkemedelsindustrin minskade marginellt till en fortsatt hög rörelsemarginal på 28,1 procent, medan forskningsföretagen försämrade en redan låg rörelsemarginal ytterligare till -8,2 procent.

Definitioner och förklaringar

Företagens ekonomi är den enda undersökningen som bygger på bokslut från samtliga företag i Sverige.

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot slutliga uppgifter för år 2019.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter och merchanting.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet). Förädlingsvärdet kan också kallas bidraget till BNP (Sveriges bruttonationalprodukt).

Förädlingsvärdet har en mer komplett beräkning i den slutliga publiceringen jämfört med förädlingsvärdet som publicerades i den preliminära redovisningen i december 2021.
Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Tillgångar: Summan av immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Fasta kostnader: Kostnader för leasing och korttidshyra, frakter och transporter, lokalhyra, reparation och underhåll av maskiner, inventarier, lokaler, fastigheter och installationer, energikostnader inkl. värme, kyla och belysning, tele- och datakommunikation, löner och andra ersättningar, lagstadgade sociala avgifter, löneskatter och kostnader för avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i relation till justerat eget kapital. Justerat eget kapital består av eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exklusive lager) dividerat med kortfristiga skulder

Rörelsemarginal: Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster i relation till nettoomsättningen

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI): Klassifikation för att klassificera företag efter vilken verksamhet de bedriver.

Varuproducerande företag omfattar här SNI 01-43 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Tjänsteproducerande företag omfattar SNI 45-96 (exkl. 64-66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-12-07 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för näringslivets struktur

Förfrågningar

Mariah Nilsson

Telefon
010-479 65 65
E-post
mariah.nilsson@scb.se

Barbro von Hofsten

Telefon
010-479 67 24
E-post
barbro.vonhofsten@scb.se