Till innehåll på sidan

Översiktlig balansräkning för näringslivet totalt 2014–2018

Miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA TILLGÅNGAR 16 619 896 16 700 435 17 381 194 18 566 197 19 473 177
summa anläggningstillgångar 11 588 692 11 565 867 11 851 799 12 660 693 13 182 695
summa immateriella anläggningstillgångar 210 862 340 046 271 700 277 753 294 129
summa materiella anläggningstillgångar 3 728 635 3 907 865 4 105 272 4 390 702 4 676 114
summa finansiella anläggningstillgångar 7 649 196 7 317 955 7 474 827 7 992 238 8 212 452
summa omsättningstillgångar 5 031 203 5 134 568 5 529 395 5 905 504 6 290 482
varulager m.m 605 187 624 464 664 867 691 467 753 018
summa kortfristiga fordringar 3 291 712 3 343 868 3 650 221 3 908 099 4 189 687
summa kortfristiga placeringar 308 532 258 410 249 672 278 955 270 073
kassa och bank 825 773 907 826 964 636 1 026 983 1 077 703
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 619 896 16 700 435 17 381 194 18 566 197 19 473 177
eget kapital i handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare 347 311 369 269 379 587 424 171 414 307
summa eget kapital (exkl handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare) 6 169 465 6 215 467 6 529 817 7 026 129 7 267 502
summa obeskattade reserver 687 600 674 994 724 472 772 583 816 497
summa avsättningar 253 675 280 325 291 647 308 458 330 113
summa långfristiga skulder 5 121 247 4 902 506 5 067 692 5 269 487 5 480 364
summa kortfristiga skulder 4 040 597 4 257 873 4 387 979 4 765 368 5 164 394

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-06

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se