Till innehåll på sidan

It-användning i företag, 2021

Etiska överväganden bland de mindre viktiga anledningarna till att avstå från AI-användning

Statistiknyhet från SCB 2021-11-25 9.30

Trots ett stort fokus på etiska regler kring AI internationellt och de av Europeiska kommissionen utfärdade etiska riktlinjerna för pålitlig AI är det 1 procent av samtliga företag som har avstått från att använda artificiell intelligens på grund av etiska överväganden.

För referensår 2021 samlades information in om användningen av artificiell intelligens (AI) bland företag med 10 eller fler anställda. Bland annat ställdes frågor om vilken typ av AI-teknik som används av företag samt syftet med användning av dessa tekniker. Om företag inte använde AI undersöktes även anledningen till att företag valt att inte implementera tekniken.

Användning av AI-tekniker, procent efter typ av teknik

Vanligast var det att använda AI-tekniker för automatisering av arbetsflöden eller beslutsfattande. Exempel på tekniker som automatiserar arbetsflöden eller hjälper till med beslutsfattande kan vara automatiserade robotar/digitala assistenter. Generellt är uppgifterna som dessa typer av mjukvarurobotar utför enkla och rutinmässiga och utförs snabbare och mer effektivt av tekniken än av en människa. Mjukvarurobotar kan ha flera olika former. Till exempel är en av de mest kända typerna av mjukvarurobotar idag en chattbot, dvs. ett datorprogram som simulerar mänsklig kommunikation. Andra typer av mjukvarurobotar inkluderar sökrobotar och regelbaserade automatiseringsrobotar.

Bland andra tekniker som undersöktes var det maskininlärning och/eller textmining som var vanligast. Textmining syftar till en process att omvandla ostrukturerade text till meningsfull och användbar information medan maskininlärning innebär att en algoritm ”tränas” till att bättre utföra en automatiserad uppgift, till exempel dataanalys. Exempel på användningen av maskininlärning för dataanalys kan vara rekommendationssystem baserade på maskininlärning, dynamisk prissättning s.k. efterfrågeprissättning eller tidsbaserad prissättning eller identifiering av cyberhot. Cirka 4 procent av företag använde dessa två tekniker.

Teknik för förflyttning av maskiner genom autonoma beslut, till exempel autonoma robotar, självkörande fordon, autonoma drönare, användes i minst utsträckning, cirka 1 procent. Andra tekniker som användes i mindre utsträckning bland företag var taligenkänning, teknik som genererar skrivet eller talat språk samt teknik för bildigenkänning. Cirka 2 procent av alla företag använde dessa tekniker.

Användning av AI-tekniker, procent efter typ av teknik och bransch
 text miningtaligenkänningNLGbildigenkänning, bildbehandlingmaskin-inlärningteknik för automatisering av arbetsflödenteknik för förflyttning av maskiner
Totalt 4 2 2 2 4 5 1
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 2 2 1 2 3 4 2
Energi och återvinning (SNI 35-39) 5 4 4 2 9 10 1
Byggindustri (SNI 41-43) 1 1 0 1 0 1 0
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar (SNI 45-47) 3 3 3 4 6 4 2
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 3 0 1 0 1 2 2
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 2 1 1 1 1 1 0
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 15 6 10 8 18 15 1
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68) 1 0 .. 1 4 6 ..
Andra tjänsteföretag (SNI 69-74, 77-82 samt 95.1) 5 3 4 2 6 7 1
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1) 14 6 9 7 18 15 2

Bland informations- och kommunikationsföretag användes maskininlärning mest av de undersökta teknikerna. Cirka 18 procent av företag i denna branschgrupp använde maskininlärning för dataanalys.

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, byggindustri samt transport- och magasineringsföretag använde AI generellt sett som minst. Bland dessa branschgrupper var det användning av teknik för automatisering av arbetsflöden som var vanligast. Cirka 6 procent av fastighetsbolag och fastighetsförvaltare använde någon teknik för detta ändamål.

Användning av AI-tekniker, procent efter typ av ändamål

Företag använde AI-tekniker mest för:

 • it-säkerhet, vilket innefattade tekniker för:
  - ansiktsigenkänning baserat på datorseende för autentisering av it-användare
  - upptäckt och förebyggande av cyberattacker baserat på maskininlärning
 • organisering av företagsadministrativa processer, vilket innefattar tekniker för:
  - virtuella företagsassistenter baserade på maskininlärning och/eller natural language processing
  - konvertering av röst till text baserat på taligenkänning för dokumentutkast
  - automatiserad planering eller schemaläggning baserat på maskinlärning
  - maskinell översättning
 • marknadsföring eller försäljning, vilket innefattade tekniker för:
  - chattbotar baserade på natural language processing för kundsupport
  - kundprofilering, prisoptimering, personliga marknadsföringserbjudanden, marknadsanalyser baserat på maskininlärning.

Cirka 3 procent av alla företag använde AI-tekniker för dessa ändamål. Bland de AI-tekniker som användes för dessa tre ändamål ingår maskininlärning, vilken även var en av de AI-tekniker som användes mest av företagen.

Företag använde AI-tekniker minst för:

 • logistik, vilket innefattade tekniker för:
  - autonoma robotar för plock och pack-lösningar i lager baserat på maskininlärning
  - autonoma robotar för paketfrakt, spårning, distribution och sortering
  - autonoma drönare för paketleveranser
 • företagsledning, vilket innefattar tekniker för:
  - maskininlärning för att analysera data och hjälpa till att göra investeringar eller andra beslut
  - försäljnings- eller affärsprognoser baserat på maskininlärning
  - riskbedömning baserat på maskininlärning
 • personalhantering eller rekrytering, vilket innefattade tekniker för:
  - screening av kandidater innan urval, automatisering av rekrytering baserat på maskininlärning
  - profilering av anställda eller prestationsanalys baserat på maskininlärning
  - chattbotar baserade på natural language processing för rekrytering eller support av personalledning.

Cirka 1 procent av alla företag med 10 eller fler anställda använde AI för dessa ändamål.

Användning av AI-tekniker, procent efter ändamål och bransch
  marknadsföring/ försäljning produktionsprocesser organisering av företagsadministrativa processer företagsledning logistik it-säkerhet personalhantering
Totalt 3 2 3 1 1 3 1
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 2 3 1 1 1 3 1
Energi och återvinning (SNI 35-39) 2 7 6 2 1 6 2
Byggindustri (SNI 41-43) 0 0 1 0 0 1 0
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar (SNI 45-47) 4 2 3 2 2 4 1
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 3 3 3 2 3 3 2
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 2 .. 2 0 1 1 1
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 11 5 7 3 1 11 5
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68) .. 1 2 1 1 2 0
Andra tjänsteföretag (SNI 69-74, 77-82 samt 95.1) 4 3 3 2 1 4 1
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1) 10 5 8 4 1 12 4

Informations-och kommunikationsföretag använde AI-tekniker mest för något av de undersökta ändamålen. Cirka 11 procent använde AI för marknadsförings- eller försäljningssyften samt för it-säkerhet.

Som näst största användare av AI för något av de undersökta ändamålen var branschen för energi och återvinning. Cirka 7 procent av företag i branschen använde AI-tekniker för produktionsprocesser, genom att använda tekniker för prediktivt underhåll baserad på maskininlärning, verktyg för att klassificera produkter eller upptäcka defekter i produkter baserad på datorseende, etc. Cirka 6 procent av företag i branschen använde AI-tekniker för it-säkerhet eller organisering av företagsadministrativa processer.

De två branscher som använde AI-teknik för något ändamål i minst utsträckning var byggindustri samt fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. Användningen av AI var omkring 0 till 1 procent i varje kategori i branschen för byggindustri samt 0 till 2 procent i branschen för fastighetsbolag och fastighetsförvaltare.

Anledningar till att företag avstått från AI, procent efter typ av anledning

Av de företag som inte använde någon av de undersökta AI-teknikerna var det 7 procent som hade övervägt att använda AI. I jämförelse mellan storleksklasser var det stora företag med 250 eller fler anställda som i störst utsträckning övervägde att implementera någon AI-teknik. Cirka 22 procent angav att de hade övervägt det. Bland mellanstora företag med 50 till 249 anställda och små företag med 10 till 49 anställda var andelen 13 procent respektive 6 procent.

Undersökningen tittade även på anledningar till att företag avstod från att använda AI-tekniker listade ovan. Cirka 5 procent av företag angav att den främsta anledningen till att dem avstod från att använda AI tekniker var att relevant expertis på företaget saknades. Med avsaknad av expertis avses otillräckliga mänskliga resurser, kunskaper eller färdigheter, att specialisterna är otillgängliga inom företaget, eller så är det svårt att anställa rätt expertis.

Endast 1 procent av företagen som avstod från att använda AI-tekniker gjorde det på grund av etiska överväganden. Trots att etiska överväganden tas till hänsyn som minst så är detta ett särskilt viktigt ämne för EU som försöker reglera användningen av AI för att hantera riskerna som tekniken medför.

EU anses vara i framkant när det kommer till att upprätta ramverk för etiska regler för AI och har utfärdat etiska riktlinjer för pålitlig AI som inkluderar den etiska dimensionen. Detta i syfte att säkerställa efterlevnad av etiska principer och värderingar om respekt för mänsklig autonomi, förebyggande av skada och rättvisa. Pålitlig AI bör respektera alla tillämpliga lagar och förordningar, respektera etiska principer och värderingar samt robust ur både ur ett tekniskt och socialt perspektiv eftersom. Detta eftersom AI-system, även med goda avsikter, kan orsaka oavsiktlig skada (ec.europa.eu).

Definitioner och förklaringar

Artificiell intelligens avser system som använder teknik såsom: textmining, datorseende, taligenkänning, natural language generation, maskininlärning, djupinlärning till att samla och/eller använda data för att förutsäga, rekommendera eller besluta, med varierande grad av autonomi, den bästa åtgärden för att nå specifika mål- så lyder den gemensamma europeiska definitionen av artificiell intelligens enligt vilken data har samlats in under 2021 i medlemsländerna. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se

Förfrågningar

Gerli Baldzens

Telefon
010-479 45 48
E-post
gerli.baldzens@scb.se

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se