Till innehåll på sidan

It-användning i företag, 2022

Tre av tio företag vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen från sin it-utrustning

Statistiknyhet från SCB 2022-11-24 8.00

Tre av tio företag vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen från sin it-utrustning men skillnaden mellan små- och stora företag är stor. Det visar uppgifter från undersökningen It-användning i företag 2022.

Totalt uppger 31 procent av företag att de vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen från sin it-utrustning. Fördelat på storleksklass uppgår andelen för små och medelstora företag till 29 respektive 39 procent medan andelen uppgår till 64 procent för stora företag - en differens på 35 procentenheter jämfört med små företag. Fördelat på bransch är det störst andel företag inom Energi och återvinning som uppger att de vidtar åtgärder för att minska energiförbrukning från sin it-utrustning, 43 procent. Därefter följer Informations och kommunikationsföretag på 39 procent. Lägst andel återfinns i Hotell och restauranger, 23 procent.

Andel företag som vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen från sin it-utrustning efter storleksklass och bransch, 2022, procent

diagram

De branscher som till högst grad genomför digitala möten är IKT-sektorn, Informations och kommunikationsföretag och Energi och återvinning. I IKT-sektorn är andelen som genomför digitala möten 100 procent. Motsvarande siffra för Informations och kommunikationsföretag och Energi och återvinning är 99 respektive 94 procent. Samma branscher är även de som till störst del har riktlinjer som främjar digitala möten framför tjänsteresor. Bland Informations och kommunikationsföretag uppgår andelen till 70 procent följt av IKT-sektorn och Energi och återvinning på 67 respektive 52 procent.

Andel företag som genomför digitala möten och/eller har riktlinjer som främjar digitala möten efter storleksklass och bransch, 2022, procent

diagram

Det vanligaste sättet att hantera it-utrustning som inte längre används är att kassera eller lämna tillbaka den. Näst vanligast är att förvara utrustningen på företaget och minst vanligast är att sälja utrustningen vidare. Bland Informations och kommunikationsföretag och inom IKT-sektorn är det betydligt vanligare att it-utrustningen säljs vidare och/eller förvaras på företaget. Bland Informations och kommunikationsföretag är det 57 procent av företag som säljer vidare it-utrustningen och 66 procent som bibehåller den på företaget, motsvarande siffror för IKT-sektorn är 54 procent respektive 64 procent.

Andel företag som hanterar it-utrustning som inte längre används efter typ av hantering och bransch, 2022, procent

diagram

Vid val av it-utrustning/it-tjänster uppger 42 procent av företag att de tar hänsyn till miljöpåverkan. Fördelat på bransch är andelen högst bland Energi och återvinning och lägst inom Byggindustri , 63 respektive 37 procent.

Andel företag som tar hänsyn till miljöpåverkan vid val av it-utrustning/it-tjänster efter storleksklass och bransch, 2022, procent

diagram

Definitioner och förklaringar

I statistiknyheten redovisas endast företag med 10 eller fler anställda. Mer information om statistiken, samt resultat för ytterligare redovisningsgrupper, går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

SNI - Standard för svensk näringsgrensindelning

I undersökningen redovisas följande verksamheter enligt SNI 2007:

Tillverkningsindustri - SNI 10-33
Energi och återvinning - SNI 35-39
Byggindustri - SNI 41-43
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar - SNI 45-47
Transport- och magasineringsföretag - SNI 49-53
Hotell och restauranger - SNI 55-56
Informations- och kommunikationsföretag - SNI 58-63
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare - SNI 68
Andra tjänsteföretag - SNI 69-74, 77-82, 95.1
IKT-sektorn - SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1

För mer information se SNI.

Statistikens framställning och kvalitet

Frågeformuläret som uppgifterna bygger på, samt mer information om statistiken, går att läsa i dokumentationen om Statistikens Framställning (2022). Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar vi till produktens Kvalitetsdeklaration (2022). Dessa dokument hittar du på här: It-användning i företag

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Robin Petersson

Telefon
010-479 68 19
E-post
robin.petersson@scb.se