Till innehåll på sidan

Ny rapport om AI

Ny rapport om AI

Statistiknyhet från SCB 2023-03-16 8.00

Mellan 2019 och 2021 ökade AI-användningen både bland företag, med 1,1 procentenheter, och i den offentliga sektorn, med 4,1 procentenheter. I båda sektorerna är det bland medelstora enheter som ökningen varit störst. Det är dock stora företag och offentliga enheter som använder AI i störst utsträckning.

SCB har vid två tillfällen genomfört mätningar av användningen av artificiell intelligens (AI) i Sverige. Frågor har inkluderats i flera undersökningar för att fånga såväl AI-användning som utgifter för AI-baserad hård- och mjukvara samt forskning om AI. Denna rapport fokuserar på upptaget av AI-teknik i företagssektorn och den offentliga sektorn under 2019 och 2021.

För både företagssektorn och den offentliga sektorn kan AI-upptaget övergripande beskrivas med andelen enheter som uppger att de använt AI. Under 2019 använde cirka 5,4 procent av företagen AI i sin verksamhet. AI-användning var vanligast bland stora företag där andelen uppgick till cirka 29,7 procent. Till 2021 hade andelen företag som använde AI ökat med omkring 1,1 procentenheter totalt till 6,5 procent. Störst var ökningen bland medelstora företag där andelen ökade från cirka 9,1 procent 2019 till omkring 13,5 procent 2021. I den offentliga sektorn uppgick andelen enheter som använde AI under 2019 till knappt 22,5 procent. Till 2021 hade andelen ökat med cirka 4,1 procentenheter till 26,6 procent.

Jämförbarheten mellan sektorerna är dock begränsad, dels på grund av att frågorna gällande 2021 skiljer sig mellan sektorerna, dels på grund av strukturella skillnader i sektorernas populationer.

AI-användning i företagssektorn (vänster) respektive den offentliga sektorn (höger) efter storleksklass, 2019 och 2021. Procent.

Diagram: AI-användning i företagssektorn (vänster) respektive den offentliga sektorn (höger) efter storleksklass, 2019 och 2021. Procent.

Anmärkning: För Göteborgs och Malmö kommun svarade varje enskild stadsdelsförvaltning för sig, uppgifter om antal anställda saknas för stadsdelsförvaltningarna som därför inte ingår i storleksklassindelningen i figuren för den offentliga sektorn, däremot inkluderas de i totalen.

Publikation

Läs mer i minirapporten: AI användning i företag och offentlig sektor (pdf)

Ytterligare information finns på temasidan för AI på www.scb.se/ai

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Fredric Nyström

Telefon
010-479 41 53
E-post
fredric.nystrom@scb.se