Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2019

Liten ökning i BNP fjärde kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-28 9.30

Sveriges tillväxt under fjärde kvartalet 2019 var 0,2 procent, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet 2019. Hushållens konsumtion bidrog till uppgången medan exporten höll tillbaka. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2018 ökade BNP med 0,8 procent. Helåret 2019 ökade BNP med 1,2 procent jämfört med 2018.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras en gång per kvartal.

Utveckling för fjärde kvartalet i korthet:

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

  • Hushållens konsumtion ökade med 0,7 procent. Hushållens konsumtion av transporter, särskilt bilar, bidrog till uppgången.
  • Den offentliga konsumtionen var sammantaget oförändrad. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,3 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter ökade med 0,1 procent.
  • Lagerinvesteringarna bidrog till BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter.
  • Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,4 procent. Nedgången förklaras främst av minskade investeringar i maskiner och inventarier.
  • Exporten och importen minskade med 1,7 respektive 1,2 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.
  • Produktionen inom näringslivet ökade med 0,1 procent. De varuproducerande branschernas produktion minskade med 0,2 procent, medan de tjänsteproducerande branschernas produktion ökade med 0,3 procent. Produktionen inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,1 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,3 procent, antalet arbetade timmar i hela ekonomin minskade med 0,3 procent och antalet timmar i näringslivet minskade med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 0,3 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 23,4 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2019.
BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2018), miljarder kronor

diagram

Försörjningsbalansen:
 Löpande priser, miljoner kronorSäsongsrensade och kalenderkorrigerade värdenFaktiska värden
 2019 Kv4Volymförändring, jmf med föregående kv, %Bidrag till BNP:s volymförändring, jmf med föregående kv, %-enheterVolymförändring, jmf med motsv. kv föregående år, %
BNP till marknadspris 1 317 003 0,2 0,2 0,8
Import 569 869 ‑1,2 0,5 ‑1,7
Varor (SPIN A01–F43) 377 542 ‑2,1 0,6 ‑4,7
Tjänster (SPIN G45–T98) 192 327 0,6 ‑0,1 4,9
S:a Tillgång 1 886 872 ‑0,3   0,1
Hushållens konsumtionsutgifter 575 679 0,7 0,3 2,0
Egentliga hushåll 561 112 0,8 0,3 2,0
HIO [1] 14 567 0,0 0,0 1,5
Offentliga konsumtionsutgifter 352 102 0,0 0,0 0,0
Staten 93 600 ‑0,3 0,0 ‑1,1
Kommunerna [2] 258 502 0,1 0,0 0,3
Fast bruttoinvestering 340 400 ‑0,4 ‑0,1 ‑1,3
Lagerinvestering [3] ‑325   0,2  
Export 619 016 ‑1,7 ‑0,8 0,2
Varor (SPIN A01–F43) 425 222 ‑1,2 ‑0,4 ‑0,8
Tjänster (SPIN G45–T98) 193 794 ‑2,8 ‑0,4 2,5
S:a Användning 1 886 872 ‑0,3   0,1

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (2) Inklusive landsting (3) Inklusive förändring i värdeföremål

Produktionssidan:
 Säsongsrensade
och kalender-
korrigerade värden
Kalender-
korrigerade
värden
 Volymförändring,
jmf med före-
gående kv, %
Volymförändring,
jmf med motsv. kv föregående år, %
BNP till marknadspris 0,2 0,8
Varuproduktion (SNI A01-F43) ‑0,2 0,0
del tillv. industri (SNI C10-C33) ‑1,1 ‑2,1
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,3 1,6
S:a näringsliv [1] 0,1 1,1
Offentliga myndigheters produktion ‑0,1 ‑0,8
Arbetsinsats, arbetade timmar [2] ‑0,3 ‑1,5

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto (2) I hela ekonomin

Helåret 2019

Ytterligare information om helåret 2019 finns under:

Fördjupningstexter och kommentarer.

Revideringar

Jämfört med publiceringen i november har BNP-utvecklingen i faktiska tal för det tredje kvartalet 2019 reviderats upp med 0,3 procentenheter. Mer information om genomförda revideringar återfinns under revideringsavsnittet i "Fördjupningstexter och kommentarer", se ovan.

Publikation

Ytterligare information om beräkningarna finns i:

Fördjupningstexter och kommentarer

Nästa publiceringstillfälle

Beräkning av det första kvartalet 2020 kommer att publiceras 2020-05-29 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Clara Modig

Telefon
010-479 47 47
E-post
clara.modig@scb.se