Till innehåll på sidan

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld 2018 enligt EU:s konvergenskriterier

Offentliga finanser visade ett överskott på 39 miljarder kronor 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-09-30 9.30

År 2018 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 39 miljarder kronor, och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 874 miljarder kronor. Det innebär att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2017 försvagades den offentliga förvaltningens finanser med 27 miljarder kronor.

Överskottet i de offentliga finanserna motsvarade 0,8 procent av BNP. Statens överskott minskade med 9 miljarder kronor jämfört med 2017 och uppgick till 66 miljarder 2018. Utfallet är lägre än vad som redovisades i samband med publiceringen i april, främst till följd av att hushållsskatterna har reviderats ner.

Kommunal förvaltning redovisade underskott 2018. Underskottet var avsevärt mycket större än föregående år, vilket främst beror på att konsumtionsutgifterna och investeringarna ökade medan inkomster från statsbidrag inte ökade i samma takt. Sociala trygghetsfonder redovisade ett överskott 2018 som var större än året innan.

Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld minskade

Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld minskade mellan 2017 och 2018 med 9 miljarder kronor. Under samma period ökade BNP i löpande priser med 213 miljarder kronor. Skulden minskade därmed från 40,7 procent av BNP 2017 till 38,8 procent av BNP 2018.

Statens konsoliderade bruttoskuld minskade mellan 2017 och 2018, med 58 miljarder kronor, och uppgick till 28,0 procent av BNP vid utgången av 2018. Den kommunala förvaltningens skuld fortsatte däremot att öka, nu med 45 miljarder kronor. Sociala trygghetsfonders konsoliderade bruttoskuld ökade med knappt 3 miljarder kronor mellan 2017 och 2018.

Skulden och finansiellt sparande har uppdaterats för samtliga rapporterade år till följd av den allmänna översyn av nationalräkenskaperna som äger rum med cirka fem års mellanrum. Åren 2017 och 2018 har även reviderats till följd av att källmaterial har uppdaterats.

Sverige uppfyller EU:s skuld- och sparandekriterier

Sverige klarar därmed EU:s konvergenskriterier med marginal, liksom tidigare år. Kriterierna anger att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP.

Beräkningarna för den offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld har SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Uppgifterna regleras i Rådets förordning (EG) nr 479/2009, ändrad genom förordning 679/2010 samt 220/2014. Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan förändras under processens gång . Om så blir fallet publiceras de förändrade beräkningarna av såväl SCB som Eurostat den 21 oktober, då Eurostat offentliggör materialet för samtliga länder inklusive Sverige.

Eurostats hemsida finns mer information om offentliga finanser och beräkningarna enligt EU:s konvergenskriterier (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Jämförelse med ordinarie finansräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie finansräkenskaperna. Bruttoskulden beräknas till exempel till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till. I bruttoskulden ingår enbart vissa finansiella instrument såsom sedlar, mynt, inlåning, räntebärande värdepapper och lån. I finansräkenskaperna ingår även ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder, periodiseringsposter, derivat och tjänstepensioner.

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier
Miljarder kronor 2015 2016 2017 2018
BNP 4 248,2 4 415,8 4 621,0 4 833,7
Finansiellt sparande ‑0,1 43,8 66,2 39,3
I procent av BNP (%) 0,0 1,0 1,4 0,8
Bruttoskuld 1 863,5 1 865,7 1 882,2 1 873,5
I procent av BNP (%) 43,9 42,3 40,7 38,8

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-31 klockan kl. 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se