Till innehåll på sidan

Regionalräkenskaper, 2019

Störst ökning av BRP 2019 skedde i Uppsala

Statistiknyhet från SCB 2021-12-10 9.30

Bruttoregionprodukten (BRP) fortsatte att öka i de flesta län även 2019. Endast tre län backade. Den största ökningen skedde i Uppsala.

Uppsala hade den högsta tillväxten av BRP räknat i fasta priser, en ökning med 4 procent jämfört med 2018. Stockholm hade den näst största ökningen, med 3,2 procent, tätt följt av Gotland som ökade med 3,1 procent.

I tre län minskade BRP marginellt 2019. Det var i Östergötland, Jönköping och Gävleborg.

Sveriges BNP ökade med 2,0 procent i fasta priser under 2019. Stockholms län, som stod för knappt en tredjedel av landets BNP, bidrog med halva ökningen. Västra Götaland och Skåne, som utgjorde 17 respektive 11 procent av total BNP, bidrog till den totala BNP ökningen med 0,3 procentenheter vardera. Resten av länens bidrag till utvecklingen översteg inte 0,1 procentenheter var.

Tre län över riksgenomsnittet i BRP per invånare

Stockholms län, Västra Götalands län och Norrbottens län är fortsatt över riksgenomsnittet när det gäller BRP per invånare. Högst BRP per invånare hade Stockholms län med 684 000 kronor. Norrbotten var tvåa med 527 000 kronor och Västra Götaland hamnade strax över snittet med 495 000 kr. Riksgenomsnittet 2019 var 491 000 kr.

Måttet BRP per invånare påverkas emellertid av arbetspendling. För mer information, se avsnittet ”Definitioner och förklaringar” nedan.

Stockholm och Norrbotten fortsatt över riksgenomsnittet i BRP per sysselsatt

Riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt var 985 000 kronor 2019. Precis som föregående år hamnade Stockholms län och Norrbottens län över genomsnittet med en BRP per sysselsatt på 1 203 000* kronor, respektive 1 088 000* kronor i löpande pris.

* Korrigerade värden 2022-02-23

Danderyd hade högsta ökningen av disponibla inkomsten

Den genomsnittliga disponibla inkomsten per invånare i Sverige var 231 000 kronor 2019. Det var en ökning med 3,6 procent i löpande priser jämfört med 2018. Stockholm och Halland drog upp snittet och var de enda län som låg över riksgenomsnittet. Blekinge var det län som 2019 redovisade både den lägsta disponibel inkomst per invånare och den lägsta utvecklingen.

I tre av länen var ökningen större än riksgenomsnittet och den största ökningen syntes i Stockholms län som redan tidigare hade den högsta genomsnittliga inkomsten. Där steg disponibel inkomst med 5,6 procent per invånare och till 266 000 kronor. Övriga län som hade starka ökningar var Uppsala och Skåne.

I Stockholms län finns de två kommuner med högst disponibel inkomst per invånare, nämligen Danderyd och Lidingö, med 463 000 respektive 336 000 kronor. Danderyd drog ifrån ytterligare i listan 2019 då det var den kommun med störst ökning i disponibel inkomst med 9,6 procent. Lessebo kommun hade 179 000 kronor i disponibel inkomst per invånare och hade därmed lägst inkomst av Sveriges kommuner 2019. I Grästorps kommun syntes den största minskningen av den genomsnittliga disponibla inkomsten per invånare.

Ökade investeringar i Östra Mellansverige

Investeringarna ökade i löpande priser i fyra av åtta riksområden (NUTS 2, se ”Definitioner och förklaringar” nedan) under 2019. Investeringarna ökade mest i kronor räknat i Östra Mellansverige, med en ökning på 20 miljarder kronor jämfört med året innan. Östra Mellansverige stod även för den procentuellt sett största ökningen,14 procent mätt i löpande priser. Västsverige noterade den svagaste utvecklingen med en nedgång på6,0 procent. Stockholmsregionen, som stod för nästan en tredjedel av landets totala investeringar, ökade med 1,3 procent. Det kan jämföras med en ökning för riket med 0,7 procent.

Länsvisa mått för bruttoregionprodukten och disponibel inkomst 2019
 BRP volym-förändringBidrag till BNP-utvecklingBRP per invånareBRP per sysselsattDisponibel inkomst per invånare
Länprocentprocent-enhetertkr löpande pristkr löpande pristkr löpande pris
Stockholms län 3,2 1,0 684 1 203 266
Uppsala län 4 0,1 457 943 226
Södermanlands län 0,6 0,0 365 895 213
Östergötlands län ‑0,3 0,0 423 870 218
Jönköpings län ‑0,5 0,0 426 821 216
Kronobergs län 0,9 0,0 465 915 214
Kalmar län 0,2 0,0 369 835 213
Gotlands län 3,1 0,0 361 728 214
Blekinge län 1,7 0,0 396 897 208
Skåne län 2,5 0,3 423 913 224
Hallands län 2,4 0,1 382 853 237
Västra Götalands län 1,5 0,3 495 961 229
Värmlands län 1,3 0,0 387 879 214
Örebro län 0,9 0,0 422 869 210
Västmanlands län 0,6 0,0 398 864 219
Dalarnas län 0,6 0,0 397 876 214
Gävleborgs län ‑0,1 0,0 385 870 210
Västernorrlands län 1,6 0,0 432 904 214
Jämtlands län 1,7 0,0 394 832 213
Västerbottens län 1,7 0,0 428 874 212
Norrbottens län 0,9 0,0 527 1 088 222
RIKET 2 2 491 985 231

* Korrigerade värden 2022-02-23

Preliminära regionalräkenskaper 2020

Preliminära uppgifter beräknas för BRP, lönesummor och medelantalet sysselsatta samt disponibla inkomster. Dessa revideras vid nästkommande publicering då ett mer fullständigt underlag finns tillgängligt. Inga preliminära uppgifter beräknas för fasta bruttoinvesteringar.

Länsvisa mått för bruttoregionprodukten och disponibel inkomst 2020
 BRP volym-förändringBidrag till BNP-utvecklingBRP per invånareBRP per sysselsattDisponibel inkomst per invånare
Länprocentprocent-enhetertkr löpande pristkr löpande pristkr löpande pris
Stockholms län ‑1,5 ‑0,5 681 1 241 260
Uppsala län ‑4,9 ‑0,2 430 910 222
Södermanlands län ‑9,9 ‑0,2 333 828 210
Östergötlands län ‑1,5 ‑0,1 421 872 216
Jönköpings län ‑3,8 ‑0,1 415 803 211
Kronobergs län ‑6,5 ‑0,1 440 894 209
Kalmar län ‑5,1 ‑0,1 354 803 212
Gotlands län ‑1,2 0,0 361 738 214
Blekinge län ‑3,7 0,0 389 889 208
Skåne län ‑1,0 ‑0,1 423 930 221
Hallands län ‑3,8 ‑0,1 369 828 231
Västra Götalands län ‑4,9 ‑0,8 476 946 225
Värmlands län ‑4,2 ‑0,1 372 860 213
Örebro län ‑1,3 0,0 421 881 209
Västmanlands län ‑7,1 ‑0,2 374 828 218
Dalarnas län ‑3,5 ‑0,1 388 873 213
Gävleborgs län ‑3,7 ‑0,1 375 853 210
Västernorrlands län ‑5,5 ‑0,1 413 883 215
Jämtlands län ‑3,8 0,0 380 829 214
Västerbottens län ‑0,1 0,0 429 895 212
Norrbottens län 0,0 0,0 526 1 101 223
RIKET ‑2.9 ‑2.9 481 985 228

Nästa publiceringstillfälle

Nästa ordinarie publicering av regionala räkenskaper är 2022-12-14 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Dolan Haddad

Telefon
010-479 65 43
E-post
dolan.haddad@scb.se