Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, december 2021

BNP-indikatorn fortsatte att öka i december

Statistiknyhet från SCB 2022-01-28 8.00

Sveriges BNP ökade med 0,3 procent i december, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det fjärde kvartalet som helhet ökade BNP med 1,4 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP var i december 7,0 procent högre än motsvarande månad föregående år. För fjärde kvartalet som helhet var ökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 6,2 procent. Både december och kvartalet som helhet hade en arbetsdag mer än motsvarande perioder föregående år. För helåret 2021 pekar indikatorn på en ökning om 5,2 procent jämfört med 2020.

”Året avslutades med fortsatt uppgång i december efter ett stabilt kvartal med tillväxt under alla tre månader.” säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

diagram

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i december på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 8,1 procent och en utveckling för produktionssidan på 8,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 8,2 procent innan anpassning till kvartalets BNP-utveckling.

Fjärde kvartalet i helhet visade på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 6,5 procent och en utveckling för produktionssidan på 6,8 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta ger en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 6,6 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy har månaderna i det innevarande kvartalet räknats om utifrån uppdaterade underlag, nu alltså oktober och november.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 28/01/2022 Publicerat 10/01/2022
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Oktober 4,6 3,5 4,1 4,3 3,0 3,6
November 7,4 7,6 7,5 6,6 6,9 6,7
December 8,3 8,1 8,2      
Kvartal 4 6,8 6,5 6,6      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende januari 2022 publiceras 2022-03-09 kl. 08:00.

Ordinarie beräkning av det fjärde kvartalet 2021 publiceras 2022-02-28 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se