Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag 2014:

Negativt resultat för statligt ägda företag

Statistiknyhet från SCB 2015-12-03 9.30

För andra året i rad minskar resultatet för de statligt ägda företagen. Det redovisade resultatet var -6,4 miljarder kronor, en minskning med 23,9 miljarder. År 2013 var det redovisade resultatet 17,5 miljarder, en minskning med 20 miljarder jämfört med år 2012. Orsaken till minskningen är att de finansiella intäkterna har minskat.

Den totala balansomslutningen uppgick till 1 766 miljarder, vilket innebär en ökning med 236 miljarder jämfört med år 2013.

Avkastning på eget kapital har minskat med 7,1 procentenheter under 2014 till 0,1 procent för statligt ägda företag. Orsaken till minskningen är framförallt det kraftigt försämrade resultatet efter finansiella poster samt att det justerade egna kapitalet ökat. Soliditeten har minskat med 0,7 procentenheter till 26,4 procent.

Försämrat resultat även för kommunägda företag

Även de kommunägda företagen försämrade sitt resultat som nu visar 12 miljarder för år 2014. Det motsvarar en minskning med 2,7 miljarder jämfört med år 2013.

Balansomslutningen för de kommunägda företagen uppgick till 1 163 miljarder år 2014, vilket är en ökning med 48 miljarder sedan föregående år. På tillgångssidan är det främst de materiella anläggningstillgångarna som ökar. På skuldsidan är det de långfristiga skulderna som ökat mest.

Avkastningen på det egna kapitalet minskade från 7,5 procent till 6,9 procent under 2014. Soliditeten ökade marginellt från 21,5 procent till 21,6 procent.

Fortsatt positivt resultat i landstingsägda företag

Det redovisade årsresultatet var fortsatt positivt och uppgick till 96 miljoner. Det är bokslutsdispositionerna på 0,6 miljarder som är orsaken till att resultatet blev positivt.

Den totala balansomslutningen uppgick till 69,1 miljarder, vilket motsvarar en ökning med ungefär 8,4 miljarder jämfört med år 2013.

För år 2014 redovisade de landstingsägda företagen en avkastning på eget kapital på -4 procent. Det är en försämring jämfört med året innan. Orsaken är det negativa resultatet efter finansiella poster. Även soliditeten har försämrats med 1,5 procentenheter och uppgick till 17,1 procent år 2014.

Definitioner och förklaringar

Avkastning på eget kapital är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med totala tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se