Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, december 2022

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 15,6 procent i december

Statistiknyhet från SCB 2023-01-16 8.00

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,4 procent i december 2022 jämfört med november 2022 (sjönk med 0,1 procent i november). Jämfört med december 2021 steg Byggkostnadsindex med 15,6 procent (15,2 procent i november).

Kort information

  • Största förändring i årstakt sedan oktober 1974.
  • Fortsatt sjunkande årsförändringar för trävaror.
  • Räntekostnaderna steg med 138,0 procent mellan december 2021 och december 2022.
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  December November 2022–
December 2022
December 2021–
December 2022
Entreprenörens kostnader (82 %) 137,0 ‑0,5 10,9
Byggherrens kostnader (18 %) 159,0 4,3 39,0
BKI för byggnader totalt (100 %) 141,0 0,4 15,6

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,4 procent mellan november och december 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,1 procent.

Entreprenörernas kostnader sjönk med 0,5 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 4,3 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Bland entreprenörernas kostnader sjönk kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft med 1,6 procent. Mest sjönk kostnaderna för dieselolja, 7,1 procent. Maskinkostnaderna sjönk med 0,1 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade. Omkostnaderna steg med 0,4 procent.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,9 procent. Mest sjönk kostnaderna för armeringsstål och järn- och stål inklusive armeringsstål, 7,3 respektive 4,1 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för golvmaterial, vitvaror, övrigt byggmaterial och snickerier steg mellan 0,3 och 1,2 procent.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna steg med 10,1 procent. De övriga kostnaderna ökade något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022. Från januari 2022 till december 2022 ökade årstakten kontinuerligt förutom under augusti 2022 och under november 2022.

Entreprenörernas kostnader steg med 10,9 procent, vilket bidrog med 9,1 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 39,0 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 6,5 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Räntekostnaderna steg med 138,0 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 33,2 procent mellan december 2021 och december 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 28,2 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 16,0 respektive 6,7 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 13,7 procent mellan december 2021 och december 2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 11,6 procent. Mest ökade kostnaderna för golvmaterial och armeringsstål med 28,4 respektive 27,1 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer December 2021–december 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer December 2021–december 2022

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, december 2022
Varuslag Prisförändring i procent
  November 2022–
December 2022
December 2021–
December 2022
Golvmaterial +1,2 +28,4
Armeringsstål ‑7,3 +27,1
Elmateriel ‑0,0 +19,2
Järn och stål* ‑4,1 +18,0
Övrigt byggmaterial** +0,4 +17,7
Betongvaror ‑0,9 +12,7
VVS-material ‑0,3 +12,0
Vitvaror +0,4 +11,8
Snickerier +0,3 +11,4
Material för målning +0,0 +3,8
Trävaror ‑1,9 ‑11,6
S:a för byggmtrl ‑0,9 +13,7

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, december 2021–december 2022

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram: Utveckling för olika byggvaror, december 2021–december 2022

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-02-15 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se