Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader, februari 2023

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 16,5 procent i februari

Statistiknyhet från SCB 2023-03-15 8.00

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,0 procent i februari 2023 jämfört med januari 2023 (2,2 procent i januari). Jämfört med februari 2022 steg Byggkostnadsindex med 16,5 procent (16,3 procent i januari).

Kort information

  • Största förändring i årstakt sedan september 1974.
  • Räntekostnaderna steg med 162,5 procent mellan februari 2022 och februari 2023.
  • Fortsatt höga årsförändringar för elkraft.
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  Februari Januari 2023–
Februari 2023
Februari 2022–
Februari 2023
Entreprenörens kostnader (82 %) 139,1 0,4 10,1
Byggherrens kostnader (18 %) 175,1 3,3 47,8
BKI för byggnader totalt (100 %) 145,6 1,0 16,5

Utvecklingen den senaste månaden

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,0 procent mellan januari och februari 2023. Under motsvarande period 2022 ökade Byggkostnadsindex med 0,9 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,4 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 3,3 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod maskinkostnaderna för med 3,0 procent. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,8 procent. Detta berodde på att kostnaderna för dieselolja sjönk med 4,7 procent. Omkostnaderna sjönk med 0,8 procent. Kostnaderna för löner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,9 procent. Kostnaderna för elmateriel och VVS-material ökade mest. Ökningen motverkades av att kostnaderna för armeringsstål sjönk.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna steg med 8,1 procent. De övriga kostnaderna sjönk något.

Utvecklingen det senaste året

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 16,5 procent mellan februari 2022 och februari 2023. Från januari 2022 till februari 2023 ökade årstakten kontinuerligt, förutom under augusti och november 2022.

Entreprenörernas kostnader steg med 10,1 procent, vilket bidrog med 8,4 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 47,8 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 8,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med 162,5 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 29,7 procent mellan februari 2022 och februari 2023. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft mest, 91,0 procent. Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna steg med 17,5 respektive 5,4 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,5 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 12,2 procent mellan februari 2022 och februari 2023. Alla materialkostnader ökade, förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 13,1 procent. Mest ökade kostnaderna för golvmaterial med 24,8 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer , Februari 2022–februari 2023

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, februari 2023
Varuslag Prisförändring i procent
  Januari 2023–
Februari 2023
Februari 2022–
Februari 2023
Golvmaterial +0,9 +24,8
Elmateriel +3,2 +18,8
Armeringsstål ‑1,3 +18,7
Övrigt byggmaterial** +1,1 +18,1
VVS-material +2,2 +12,3
Vitvaror +0,1 +12,3
Snickerier +0,4 +11,8
Betongvaror +0,2 +11,5
Järn och stål* ‑0,2 +10,9
Material för målning 0,0 +2,5
Trävaror ‑0,0 ‑13,1
S:a för byggmtrl +0,9 +12,2

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, februari 2022–februari 2023

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-04-17 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se