Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, augusti 2020

Byggkostnaderna har ökat med 0,6 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2020-09-15 9.30

De totala lönekostnaderna i faktorprisindex för flerbostadshus har sedan april påverkats relativt mycket av olika Coronarelaterade åtgärder. Årsförändringen i faktorpriserna totalt var 0,6 procent i augusti och har ökat snabbt sedan i juni då motsvarande förändring var -3,0 procent (-0,1 procent i juli).

Från augusti ersätter staten arbetsgivarna enbart för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt, vilket påverkade faktorprisindex uppåt. Från april till juni påverkade den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften faktorpriserna kraftigt nedåt vilket statens ersättningar för hela sjuklönekostnaden från juni till juli också gjorde. Lönekostnader utgör sammantaget cirka 40 procent av de totala byggkostnaderna.

Månadsutvecklingen augusti 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,7 procent mellan juli och augusti 2020. Under motsvarande period förra året var faktorprisindex oförändrat. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, ökade med 0,8 procent. Denna ökning kan till stor del förklaras av att staten inte längre ersätter arbetsgivarna för hela sjuklönekostnaden. Entreprenörernas lönekostnader steg med 2,8 procent och omkostnaderna, där lönekostnader också ingår, ökade med 0,7 procent.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk sammantaget med 0,3 procent. Det berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja minskade med 1,4 procent. Maskinkostnaderna var oförändrade.

Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,2 procent. Minskningen berodde främst på att kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringsstål samt betongvaror föll.

Under den senaste månaden ökade byggherrekostnaderna med 0,3 procent. Byggherrekostnadernautgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader.

Årsutvecklingen augusti 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent mellan augusti 2019 och augusti 2020, vilket framförallt förklaras av högre byggherrekostnader. Byggherrekostnaderna steg med 3,8 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 0,7 procentenheter. Ökningen beror främst på ökade räntekostnader. Entreprenörernas kostnader föll med 0,1 procent i augusti, vilket påverkade faktorprisindex nedåt med 0,1 procentenheter.

I augusti var entreprenörernas lönekostnader nästan oförändrade på årsbasis. Under perioden april till juli har årstakten för lönekostnader varit negativ till följd av Coronarelaterade åtgärder.

Mellan augusti 2019 och augusti 2020 sjönk entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft medan omkostnaderna samt kostnaderna för maskiner och byggmaterial ökade. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för vitvaror och material för målning mest.

Utveckling för olika produktionsfaktorer Augusti 2019–augusti 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag augusti 2020
Varuslag Prisförändring i procent
  Juli 2020–Augusti 2020 Augusti 2019–Augusti 2020
Vitvaror +0,0 +3,4
Material för målning 0,0 +3,0
Elmateriel ‑0,3 +2,7
Golvmaterial +0,0 +1,9
VVS-material +0,2 +1,7
Betongvaror ‑0,3 +0,4
Övrigt byggmaterial** +0,2 ‑0,6
Järn och stål* ‑0,8 ‑0,8
Trävaror ‑0,0 ‑2,2
Armeringsstål ‑1,2 ‑3,1
Snickerier ‑0,4 ‑3,3
S:a för byggmtrl ‑0,2 +0,3

* inklusive armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror augusti 2019–augusti 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-15 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se