Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, december 2020

Högre byggkostnader i december

Statistiknyhet från SCB 2021-01-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent mellan november och december 2020. Årsförändringen för byggkostnaderna var 1,9 procent i december (upp från 1,3 procent i november).

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  december november–
december
december 2019–
december 2020
Entreprenörens kostnader (82 %) 113,9 0,9 1,3
Byggherrens kostnader (18 %) 114,3 ‑0,8 4,7
FPI för byggnader totalt (100 %) 113,9 0,6 1,9

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent mellan november och december 2020. Under motsvarande period förra året sjönk Faktorprisindex med 0,1 procent. Entreprenörernas kostnader ökade med 0,9 procent medan byggherrekostnaderna sjönk med 0,8 procent, de båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Faktorprisindex.

Inom entreprenörernas kostnader var det framförallt lönerna som bidrog till ökningen. Dessa steg med 2,7 procent från november till december. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 0,5 procent. Kostnaderna för byggmaterial steg med 0,2 procent. Mest ökade kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringstål inom byggmaterialgruppen. Maskinkostnaderna och kostnaderna för övriga omkostnader var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Minskningen i byggherrekostnaderna beror på lägre räntekostnader.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 1,9 procent mellan december 2019 och december 2020. Under våren 2020 förlängdes kollektivavtalen och flertalet av dem löpte ut under december. I december påverkade nya löneavtal Faktorprisindex uppåt. Lönekostnader utgör sammantaget cirka 40 procent av de totala byggkostnaderna.

Mellan december 2019 och december 2020 steg byggherrekostnaderna med 4,7 procent, vilket påverkade Faktorprisindex uppåt med 0,8 procentenheter. Ökningen beror främst på högre räntekostnader. Entreprenörernas kostnader steg med 1,3 procent och bidrog med 1,1 procentenheter till den totala ökningen i Faktorprisindex.

Mellan december 2019 och december 2020 steg kostnaderna för löner och omkostnaderna med 2,9 respektive 1,8 procent. Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 2,6 procent och maskinkostnaderna minskade med 2,1 procent.

Kostnaderna för byggmaterial steg med 1,2 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för trävaror och armeringsstål mest medan kostnaderna för snickerier sjönk.

Utveckling för olika produktionsfaktorer, december 2019–december 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Faktorprisindex för flerbostadshus. Förändringar efter varuslag, december 2020
Varuslag Prisförändring i procent
  November 2020–
December 2020
December 2019–
December 2020
Trävaror +0,1 +4,2
Armeringsstål +3,2 +3,4
Material för målning 0,0 +3,0
Vitvaror +0,0 +3,0
Elmateriel ‑0,3 +2,8
Järn och stål* +1,2 +2,0
Betongvaror +0,6 +1,9
VVS-material +0,0 +1,8
Golvmaterial ‑0,0 +1,5
Övrigt byggmaterial** +0,0 +0,5
Snickerier ‑0,3 ‑4,8
S:a för byggmtrl +0,2 +1,2

* inklusive armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror, december 2019–december 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-02-15 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se