Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, maj 2020

Byggkostnaderna har minskat 2,4 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2020-06-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan april och maj 2020. På årsbasis var faktorpriserna 2,4 procent lägre i maj i år, jämfört med förra året.

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan april och maj 2020. Under motsvarande period förra året ökade faktorprisindex med 0,6 procent. Även entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, var oförändrade mellan april och maj 2020.

I maj liksom i april har hänsyn tagits till den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften som gäller under perioden 1 mars - 30 juni 2020. I index för mars saknades underlag för att beräkna effekten på faktorpriserna. Det var en viktig anledning till lägre byggkostnader i april och maj.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,6 procent jämfört med april 2020. Minskningen inom den gruppen berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja föll med 2,9 procent. Dessutom sjönk entreprenörernas övriga omkostnader med 0,1 procent, medan löner och maskinkostnader var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader ökade med 0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för elmateriel mest. De ökade med 0,8 procent. Kostnaderna för VVS-material höjdes med 0,6 procent. Alla andra byggmaterialkostnader steg eller var oförändrade, förutom kostnaderna för övrigt byggmaterial och vitvaror som sjönk. Mest minskade kostnaderna för övrigt byggmaterial som föll med 1,2 procent.

Under maj sjönk byggherrekostnaderna, som utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader, med 0,1 procent.

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 2,4 procent mellan maj 2019 och maj 2020. Årstakten för grupperna som utgör entreprenörernas kostnader föll med 2,8 procent i maj, vilket påverkade faktorprisindex nedåt med 2,3 procentenheter. Byggherrekostnaderna sjönk med 0,4 procent på årsbasis.

Entrepenörernas kostnader och byggherrekostnaderna har båda i hög grad påverkats av att arbetsgivaravgiften har reducerats tillfälligt, sammantaget utgör lönekostnader cirka 40 procent av de totala faktorpriserna.

Entreprenörernas lönekostnader och kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft i faktorprisindex sjönk med 8,5 respektive 6,6 procent. Även entreprenörernas övriga omkostnader minskade med 3,1 procent.

Nedgången bland entreprenörernas kostnader motverkades delvis av högre kostnader för byggmaterial och maskiner som ökade med 1,2 respektive 0,5 procent mellan maj 2019 och maj 2020. De största ökningarna i byggmaterialgruppen var vitvaror och elmaterial, som steg med 5,3 respektive 5,2 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också, förutom kostnaderna för trävaror, snickerier, övrigt byggmaterial och armeringsstål som sjönk.

Utveckling för olika produktionsfaktorer maj 2019–maj 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag maj 2020
Varuslag Prisförändring i procent
  April 2020–Maj 2020 Maj 2019–Maj 2020
Vitvaror ‑0,1 +5,3
Elmateriel +0,8 +5,2
Golvmaterial +0,4 +3,1
Material för målning 0,0 +3,0
VVS-material +0,6 +2,0
Betongvaror +0,2 +1,9
Järn och stål* +0,2 +0,5
Armeringsstål +0,1 ‑0,8
Övrigt byggmaterial** ‑1,2 ‑1,8
Snickerier +0,3 ‑3,0
Trävaror ‑0,0 ‑4,0
S:a för byggmtrl +0,2 +1,2

* inklusive armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror maj 2019–maj 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-17 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se