Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, september 2021

Byggkostnaderna har ökat med 7,8 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2021-10-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,5 procent mellan augusti och september 2021. Årsförändringen för byggkostnaderna var 7,8 procent i september jämfört med 7,0 procent i augusti 2021.

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100
  Index Förändring i %
  September Augusti 2021–
September 2021
September 2020–
September 2021
Entreprenörens kostnader (82 %) 122,1 0,6 8,8
Byggherrens kostnader (18 %) 116,5 0,2 3,0
FPI för byggnader totalt (100 %) 121,1 0,5 7,8

Utvecklingen den senaste månaden

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,5 procent mellan augusti och september 2021. Under motsvarande period 2020 sjönk Faktorprisindex med 0,2 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 0,6 procent mellan augusti och september 2021, medan byggherrekostnaderna ökade med 0,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Faktorprisindex.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 1,2 procent mellan augusti och september 2021. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för trävaror med 3,1 procent. Det var mycket lägre än under juli (16,8 procent) och augusti (17,9 procent) 2021. Kostnaderna för VVS-material steg med 2,5 procent. Alla andra byggmaterialkostnader ökade något eller var oförändrade förutom kostnaderna för vitvaror som sjönk.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 0,6 procent. Det berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja ökade med 2,0 procent. Entreprenörernas omkostnader steg med 0,2 procent, medan kostnaderna för löner och maskiner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader ökade något eller var oförändrade.

Utvecklingen det senaste året

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 7,8 procent mellan september 2020 och september 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 8,8 procent, vilket bidrog med 7,3 procentenheter till den totala ökningen i Faktorprisindex. Byggherrekostnaderna ökade med 3,0 procent och påverkade Faktorprisindex uppåt med 0,5 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,0 procent mellan september 2020 och september 2021. Inom byggmaterialgruppen fortsatte kostnaderna för trävaror och armeringsstål att öka. Dessa kostnader har stigit mycket under en längre tid och ökningen har berott på råvarubrist och ökad global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 89,1 respektive 67,4 procent mellan september 2020 och september 2021. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 39,6 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Entreprenörernas kostnader för löner steg med 3,0 procent mellan september 2020 och september 2021. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 11,5 procent. Mellan september 2020 och september 2021 steg kostnaden för diesel med 31,1 procent. Ökningarna har främst skett under 2021. Omkostnaderna steg med 2,2 procent, medan maskinkostnaderna ökade med 0,4 procent.

Utveckling för olika produktionsfaktorer september 2020–september 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer september 2020–september 2021

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag, september 2021
Varuslag Prisförändring i procent
  Augusti 2021–
September 2021
September 2020–
September 2021
Trävaror +3,1 +89,1
Armeringsstål +1,6 +67,4
Järn och stål* +1,5 +39,6
Betongvaror +0,3 +12,6
VVS-material +2,5 +11,5
Övrigt byggmaterial** +0,1 +9,7
Elmateriel +0,9 +6,6
Golvmaterial +0,5 +5,2
Material för målning 0,0 +4,1
Snickerier +2,1 +3,9
Vitvaror ‑0,2 +1,8
S:a för byggmtrl +1,2 +16,0

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror september 2020–september 2021

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

diagram: Utveckling för olika byggvaror september 2020–september 2021

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-11-15 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se