Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader, september 2020

Byggkostnaderna har ökat med 0,4 procent på ett år

Statistiknyhet från SCB 2020-10-15 9.30

Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent mellan augusti och september 2020. Årsförändringen för byggkostnaderna var +0,4 procent.

Augusti och september 2020 ersatte staten arbetsgivarna enbart för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Från april till juni påverkade den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften faktorpriserna kraftigt nedåt vilket statens ersättningar för hela sjuklönekostnaden från juni till juli också gjorde. Dessutom pausades förhandlingarna om nya kollektivavtal. Lönekostnader utgör sammantaget cirka 40 procent av de totala byggkostnaderna.

Månadsutvecklingen september 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent mellan augusti och september 2020. Under motsvarande period förra året var faktorprisindex oförändrat. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, minskade också med 0,2 procent.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk sammantaget med 0,6 procent. Det berodde mestadels på att kostnaderna för dieselolja minskade med 3,0 procent. Maskinkostnaderna och omkostnaderna sjönk med 1,0 respektive 0,1 procent. Kostnaderna för löner var oförändrade.

Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen minskade alla kostnader eller var oförändrade förutom kostnaderna för betongvaror som steg. Mest sjönk kostnaderna för övrigt byggmaterial, snickerier och vitvaror.

Under den senaste månaden sjönk byggherrekostnaderna med 0,1 procent. Byggherrekostnaderna utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader.

Årsutvecklingen september 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,4 procent mellan september 2019 och september 2020. Motsvarande förändring i årstakt var +3,3 procent mellan september 2018 och september 2019. Mellan september 2019 och september 2020 steg byggherrekostnaderna med 3,2 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 0,6 procentenheter. Ökningen beror främst på ökade räntekostnader. Uppgångarna motverkades av att entreprenörernas kostnader minskade med 0,2 procent, vilket påverkade faktorprisindex nedåt med 0,2 procentenheter.

Mellan september 2019 och september 2020 sjönk entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft med 5,8 procent. Maskinkostnaderna minskade med 0,5 procent medan omkostnaderna ökade med 0,2 procent. Kostnaderna för löner var oförändrade. Under våren 2020 förlängdes kollektivavtalen och avtalsrörelsen sköts fram till oktober.

Kostnaderna för byggmaterial steg med 0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för material för målning och vitvaror mest.

Utveckling för olika produktionsfaktorer September 2019–september 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Förändringar efter varuslag september 2020
VaruslagPrisförändring i procent
 Augusti 2020–
September 2020
September 2019–
September 2020
Material för målning 0,0 +3,0
Vitvaror ‑0,5 +2,8
Elmateriel ‑0,4 +2,5
Golvmaterial ‑0,1 +2,1
VVS-material +0,0 +1,7
Betongvaror +0,1 +0,8
Järn och stål* ‑0,1 ‑0,6
Övrigt byggmaterial** ‑0,9 ‑1,2
Trävaror ‑0,0 ‑1,6
Armeringsstål ‑0,2 ‑2,5
Snickerier ‑0,5 ‑4,0
S:a för byggmtrl ‑0,2 +0,2

* inklusive armeringsstål ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Utveckling för olika byggvaror September 2019–september 2020

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Diagram

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-16 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se