Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), april 2022

Inflationstakten 6,4 procent i april 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-12 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 6,4 procent i april 2022. Det är en uppgång från mars då inflationstakten var 6,1 procent. Månadsförändringen från mars till april var 0,6 procent.

– Det var en fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 362,02 0,6 6,4
KPIF (1987=100) 237,35 0,6 6,4
KPIF-XE (1987=100) 220,10 0,9 4,5

  • Högsta inflationstakten enligt KPIF sedan december 1991
  • Prisökningarna fortsatte bland livsmedelsprodukterna i april, främst för kött och grönsaker
  • El- och drivmedelspriserna sjönk i april, men årstakterna ligger fortfarande på höga nivåer
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 4,1 procent i mars till 4,5 procent i april

Fortsatt bred prisuppgång i april

KPIF steg med 0,6 procent från mars till april. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,3 procent.

Månadsförändringen påverkades av en bred prisuppgång i april. Priserna steg bland livsmedelsprodukterna, där kött och grönsaker ökade mest. Säsongsnormala prisökningar noterades för kläder och böcker. Priserna för underhåll och reparationer av egnahem, transport, restaurangbesök, hotell samt diverse varor och tjänster steg likaså. För sjätte månaden i rad noterade även inventarier och hushållsvaror prisökningar.

Prisökningarna motverkades av sänkta priser på el samt audiovisuell och fotografisk utrustning.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i april 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 1,3 0,2
Kött (01.1.2) 2,8 0,1
Grönsaker (01.1.7) 3,4 0,1
Kläder (03.1) 1,6 0,1
El (04.5.1) ‑3,9 ‑0,2
Avskrivningar, Egnahem: nyttjande av bostaden (04.x) 2,1 0,1
Invetarier och hushållsvaror (05) 0,8 0,1
Transport (07) 0,8 0,1
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑3,4 ‑0,1
Böcker (09.5) 20,4 0,1
Restauranger och logi (11) 1,3 0,1
Diverse varor och tjänster (12) 1,7 0,1

Månadsförändringen i april de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i april 2022

Diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

I april 2022 steg livsmedelspriserna mer jämfört med samma månad föregående år, men var i paritet med ökningen i april 2020.

Priserna på kläder, restaurangbesök och hotell har ökat de två senaste åren i april, men året dessförinnan sjönk priserna. Elpriserna har sjunkit i april de senaste tre åren, samtidigt som nyttjande av bostaden, inventarier och hushållsvaror samt diverse varor och tjänster har haft marginella prisökningar de senaste tre åren.

Priserna inom transport har stigit de två senaste åren i april, medan de sjönk i april 2020. Audiovisuell och fotografisk utrustning sjönk i april 2022, medan de har visat små prisförändringar under motsvarande månad de två föregående åren.

Till sist har böcker uppvisat säsongsnormala prisökningar i april de tre senaste åren.

Bidrag till inflationstakten i april

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 6,4 procent i april 2022. Detta är en uppgång från mars då inflationstakten var 6,1 procent.

Inflationstakten fortsatte att påverkas av höga el- och drivmedelspriser jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt fortsatte livsmedelspriserna att stiga i april, där det var mejeriprodukterna som påverkade årsförändringen mest.

Inom boende steg priserna för nyttjande av bostaden samt avgifterna för hyres- och bostadsrättslägenheterna. Inom transport steg dessutom bilpriserna.

Priserna för restaurangbesök, hotell samt diverse varor och tjänster steg i april och fortsatte att bidra till en positiv inflationstakt. Prisökningar noterades även inom inventarier och hushållsvaror samt rekreations- och kulturella tjänster.

Detta motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 4,5 procent i april, vilket är en ökning jämfört med mars då den var 4,1 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 6,6 0,9
Mjölk, ost och ägg (01.1.4) 8,0 0,2
Boende (0,4) 8,5 2,0
El (04.5.1) 32,4 1,1
Hyres- och bostadsrätter (04.S) 1,7 0,2
Egnahem: Nyttjande/Ägande av bostaden (04.x) 8,0 0,5
Inventarier och hushållsvaror (05) 8,5 0,6
Transport (07) 11,6 1,6
Bilar (07.1.1) 6,7 0,3
Drivmedel (07.2.2) 44,9 1,1
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑8,0 ‑0,2
Rekreationstjänster och kulturella tjänster (09.4) 5,2 0,3
Restauranger och logi (11) 7,1 0,4
Diverse varor och tjänster (12) 4,4 0,3

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), april 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-06-14 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se