Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2022

Inflationstakten 9,0 procent i augusti 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-09-14 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,0 procent i augusti 2022. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 8,0 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent.

– Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 377,81 1,8 9,8
KPIF (1987=100) 245,82 1,5 9,0
KPIF-XE (1987=100) 225,94 0,6 6,8

  • Stigande räntekostnader bidrog med drygt 1 procentenhet till inflationstakten enligt KPI som uppgick till 9,8 procent
  • De ökade elpriserna noterade en hög månadsförändring på 29 procent
  • Fortsatt bred prisuppgång med prisökningar för bl.a. livsmedel, restaurangbesök och hushållsinventarier
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 6,6 procent i juli till 6,8 procent i augusti

Kraftigt stigande elpriser

KPIF steg med 1,5 procent från juli till augusti. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen påverkades av elpriserna som steg med 29 procent i augusti. Utöver ökade elpriser hade KPI-korgen en fortsatt bred prisuppgång. Livsmedelspriserna ökade för nionde månaden i rad. Priserna steg även för underhåll och reparationer av egnahem, hushållsinventarier, restaurangbesök och logitjänster samt diverse varor och tjänster. Ytterligare noterade kläder en säsongsnormal prisökning.

Prisuppgångarna motverkades av sjunkande priser för drivmedel, utrikes flygresor samt paketresor.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i augusti 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 0,8 0,1
Kläder (03.1) 3,6 0,1
El (04.5.1) 29,0 1,2
Avskrivningar (del av 04.x) 1,7 0,1
Inventarier och hushållsvaror (05) 1,9 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑6,9 ‑0,2
Utrikes flygresor (del av 07.3) ‑25,6 ‑0,1
Paketresor (09.6) ‑22,1 ‑0,1
Restauranger och logi (11) 1,5 0,1
Diverse varor och tjänster (12) 0,8 0,1

Månadsförändringen i augusti de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i augusti 2022
Konsumentprisindex (KPI), augusti 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Sammantaget var det många varor och tjänster som noterade större prisförändringar i augusti jämfört med motsvarande månad de senaste två åren. Livsmedel samt underhåll och reparationer för egnahem noterade prisökningar i augusti de senaste två åren, men året dessförinnan sjönk priserna.

El, hushållsinventarier, restaurangbesök samt logitjänster har haft prisökningar i augusti de senaste tre åren. Diverse varor och tjänster uppvisar liknande mönster, men med skillnaden att prisökningen 2022 var något lägre jämfört med de två senaste åren. Kläder hade en säsongsnormal prisökning.

Utrikes flygresor och paketresor har noterat prissänkningar i augusti de senaste tre åren. Drivmedelspriserna sjönk i augusti 2022 samt 2020, men steg motsvarande månad 2021.

Inflationstakten steg i augusti

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 9,0 procent i augusti 2022. Detta är en uppgång från juli då inflationstakten var 8,0 procent.

Inflationstakten påverkades av stigande priser för livsmedel och alkoholfria drycker där det främst var kaffe, kött, mjölk, ost, ägg samt bröd och spannmålsprodukter som bidrog. Prisökningar för energiprodukterna, el och drivmedel gav positiva bidrag till årstakten.

Ytterligare prisökningar noterades för underhåll och reparationer för egnahem, hushållsinventarier, inköp av bilar, restaurangbesök, logitjänster samt diverse varor och tjänster. Även rekreation och kultur bidrog uppåt.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 6,8 procent i augusti, vilket är en ökning jämfört med juli då den var 6,6 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 14,0 2,0
El (04.5.1) 51,4 1,8
Avskrivningar (del av 04.x) 10,7 0,3
Inventarier och hushållsvaror (05) 11,9 0,8
Bilar (del av 07.1.1) 9,7 0,5
Drivmedel (07.2.2) 28,2 0,7
Rekreation och kultur (09) 3,9 0,5
Restauranger och logi (11) 9,7 0,6
Diverse varor och tjänster (12) 5,1 0,4

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2022

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-10-13 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se