Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2020

Inflationstakten 0,5 procent i december 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-01-15 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,5 procent i december 2020. Det är en uppgång från november då inflationstakten var 0,2 procent. Månadsförändringen var 0,7 procent från november till december.

Kort information

  • Högre priser på el och transport jämfört med november
  • 2,2 procent av korgen imputerades eftersom det inte har varit möjligt att konsumera vissa tjänster
Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 339,34 0,7 0,5
KPIF (1987=100) 222,08 0,7 0,5
KPIF-XE (1987=100) 210,18 0,6 1,2

Högre priser på el och transport i december

KPIF steg med 0,7 procent från november till december. Det är den största månadsförändringen historiskt under december månad. Under motsvarande period 2019 steg priserna med 0,4 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av stigande priser på transporttjänster och drift av fordon, vilka ingår i kategorin transport. Priserna ökade bland annat för biluthyrning, järnvägsresor och drivmedel. Det var vidare prishöjningar på el där spotpriserna för samtliga elområden ökade mellan november och december.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i december 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
El (04.5.1) 4,0 0,1
Drift av fordon (07.2) 1,2 0,1
Transporttjänster (07.3) 7,6 0,2

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i december

diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Elpriserna gick upp i december 2020 till skillnad från 2019 då de sjönk. I december 2018 steg elpriserna, men månadsförändringen var dock betydligt större i år. När det gäller drift av fordon steg priserna i december detta år och föregående år, men sjönk 2018. Priserna för transporttjänster ökade också, vilket är säsongsnormalt.

Högre el- och drivmedelspriser men fortsatt lägre än föregående år

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,5 procent i december 2020. Detta är en uppgång från november då inflationstakten var 0,2 procent.

Inflationstakten påverkades framförallt av prisuppgångar för boendekostnader såsom högre avgifter för hyres- och bostadsrätter, samt högre kostnader för nyttjande av egnahem. Det var även prisuppgångar för diverse varor och tjänster.

Prisuppgångarna motverkades främst av lägre priser på el och drivmedel. Trots prisuppgångar från november till december var priserna på el och drivmedel fortsatt lägre jämfört med samma period föregående år. Utöver detta bidrog lägre priser för teleutrustning nedåt. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,2 procent i december, vilket är en ökning jämfört med november då den var 1,1 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
El (04.5.1) ‑6,7 ‑0,3
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 3,8 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑10,1 ‑0,3
Teleutrustning (08.2) ‑11,6 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,7 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), december 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Som en följd av coronapandemin har vissa tjänster i KPIF-korgen inte erbjudits till försäljning under december månad. För dessa tjänster har priserna liksom tidigare månader imputerats. Andelen imputerade priser ökade från 1,8 procent av korgen i november till 2,2 procent i december. För närmare information se dokumentet ”Hantering av mätproblem relaterade till coronapandemin”.

Hantering av mätproblem relaterade till coronapandemin (pdf)

Nytt inför 2021

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2021. För närmare information se:

Ändringar i KPI från 2021 (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-18 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se