Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2022

Inflationstakten enligt KPIF 10,2 procent i december 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-01-13 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Det är en uppgång från november då inflationstakten enligt KPIF var 9,5 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,9 procent enligt KPIF.

– Elpriserna fortsatte att stiga i december, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 395,96 2,1 12,3
KPIF (1987=100) 254,81 1,9 10,2
KPIF-XE (1987=100) 231,83 0,8 8,4

  • Stigande räntekostnader bidrog med 2,3 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 12,3 procent
  • Elpriserna ökade med 28,8 procent i december jämfört med föregående månad
  • Livsmedelspriserna har ökat med 18,6 procent under det senaste året
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,0 procent i november till 8,4 procent i december

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Fortsatt stigande elpriser

KPIF ökade med 1,9 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 1,3 procent.

Månadsförändringen har främst påverkats av ökade elpriser motsvarande knappt 29 procent. Livsmedelspriserna har ökat tretton månader i rad och i december uppgick prisökningen till 0,9 procent. Kläder hade en säsongsnormal prisökning på ungefär 2 procent. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur samt inventarier och hushållsutrustning.

Prisuppgångarna motverkades främst av sänkta drivmedelspriser, vilket bidrog till nedgången för transportpriserna.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i december 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 0,9 0,1
Kläder (03.1) 1,9 0,1
El (04.5.1) 28,8 1,4
Inventarier och hushållsvaror (05) 1,5 0,1
Transport (07) ‑1,1 ‑0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑8,6 ‑0,3
Rekreation och kultur (09) 1,5 0,2

Månadsförändringen i december de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i december 2022
Konsumentprisindex (KPI), december 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Livsmedelspriserna har stigit i december de senaste tre åren. Prisökningarna i december 2021 och 2022 var 0,9 procent, vilket är större än prisökningen i december 2020 då livsmedelspriserna steg med 0,1 procent.

Kläder har noterat säsongsnormala prisökningar i december de senaste tre åren. Prisökningarna har legat mellan 0,6 och 2,6 procent. Elpriserna har också stigit i december de tre senaste åren.

Inom inventarier och hushållsutrustning har priserna ökat i december 2022 och 2021. I december 2020 noterade däremot dessa produkter en prissänkning motsvarande -0,1 procent.

Transportpriserna sjönk i december 2022, men har stigit för motsvarande månad 2021 och 2022. Drivmedelspriserna, som är en delundersökning inom transport, har sjunkit i december 2022 och 2021, men steg i december 2020.

Månadsförändringen inom rekreation och kultur för december de senaste tre åren har varierat något. Priserna ökade 2022 och 2020, men sjönk 2021.

Inflationstakten ökade i december

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Detta är en uppgång från november då inflationstakten var 9,5 procent.

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 12,3 procent i december. Det är en ökning jämfört med november då motsvarande siffra var 11,5 procent.

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning inom livsmedel, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg, kött samt bröd och övriga spannmålsprodukter. Elpriserna ökade med drygt 45 procent under det gångna året, vilket utgjorde ett stort bidrag till inflationstakten. Priserna steg också för drivmedel och bilar, vilket bidrog till ökade transportpriser.

Utöver ovanstående produkter har inflationstakten påverkats av prisökningar på många olika varor och tjänster. Bland annat har prisökningar noterats inom inventarier och hushållsutrustning, restauranger, rekreation och kultur samt diverse varor och tjänster.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,4 procent i december, vilket är en ökning jämfört med november då den var 8,0 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 18,6 2,3
El (04.5.1) 45,3 1,9
Inventarier och hushållsvaror (05) 16,3 1,1
Transport (07) 8,8 1,3
Drivmedel (07.2.2) 16,7 0,5
Rekreation och kultur (09) 6,3 0,8
Restaurangbesök (11.1) 9,2 0,5
Diverse varor och tjänster (12) 5,7 0,4

KPI och KPIF, två olika inflationsmått

Från och med publiceringen av KPI avseende januari (publiceringsdatum 2023-02-20) kommer statistiknyheten att skifta huvudfokus från KPIF till KPI. Det kommer att märkas bland annat i rubrik och ingress, men även i de tabeller och diagram som presenteras. KPIF, som är ett kompletterande mått till KPI, kommer även i fortsättningen att presenteras i statistiknyheten. Anledningen bakom förändringen i statistiknyheten är ett ökat intresse för den allmänna prisutvecklingen i Sverige som KPI visar.

KPI och KPIF är två olika mått på inflation som SCB beräknar. I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån enbart fångas i KPI och inte i KPIF.

Nytt inför 2023

Större ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2023. För närmare information se:

Ändringar i KPI från och med 2023 (pdf)

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), december 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2023-02-20 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se