Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), februari 2023

Inflationstakten enligt KPI 12,0 procent i februari 2023

Statistiknyhet från SCB 2023-03-15 8.00

Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari 2023, en uppgång från januari då den var 11,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,4 procent i februari.

– Livsmedelspriserna ökade med 2,8 procent den senaste månaden, vilket bidrog till att inflationstakten gick upp i februari, säger Caroline Neander prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 395,82 1,1 12,0
KPIF (1987=100) 253,82 0,9 9,4
KPIF-XE (1987=100) 236,17 1,5 9,3

  • Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,7 procentenheter till inflationstakten enligt KPI
  • Livsmedelspriserna ökade med 22,1 procent under det senaste året och 2,8 procent sedan januari
  • Inflationstakten ökade trots lägre elpriser
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,7 procent i januari till 9,3 procent i februari

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Livsmedelspriserna ökar

KPI ökade med 1,1 procent från januari till februari. Under motsvarande period föregående år ökade priserna med 0,9 procent.

Det var en bred prisuppgång på livsmedel, där grönsakspriserna ökade något mer än övriga matvaror. Priserna steg för rekreation och kultur, där paketresor och hemelektronik ingår. Boendekostnaderna ökade delvis beroende på höjda räntekostnader för både bostadsrätter och för egnahem. Priserna steg också för kläder, möbler, logi samt för diverse varor och tjänster. Det var även flera prisuppgångar inom gruppen transporttjänster.

Prisökningarna motverkades av sjunkande elpriser, vilket dämpade de stigande boendekostnaderna.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPI för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i februari 2023. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPI
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPI,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,8 0,4
Kläder (03.1) 4,7 0,2
El (04.5.1) ‑8,9 ‑0,4
Räntekostnader, egnahem (del av 04.x) 3,9 0,1
Räntekostnader, bostadsrätt (del av 04.y) 4,6 0,1
Möbler (05.1) 3,7 0,1
Transporttjänster (07.3) 2,9 0,1
Audiovisuell och fotografisk utrustning (09.1) 4,6 0,1
Paketresor (09.6) 12,5 0,1
Logi (11.2) 5,1 0,1
Diverse varor och tjänster (12) 1,0 0,1

Inflationstakten ökade i februari

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 12,0 procent i februari 2023. Detta är en uppgång från januari då inflationstakten var 11,7 procent.

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning på livsmedel, där bland annat mjölk, ost och ägg och grönsaker bidrog mest.

Boendekostnaderna har ökat under det senaste året, vilket i hög grad kan förklaras av höjda kostnader för hushållens bolåneräntor och el som bidragit med 2,7 respektive 0,7 procentenheter till inflationstakten.

Det har varit prishöjningar inom gruppen rekreation och kultur, där paketresor ingår. Även prisuppgångar för restaurangbesök, logi, inventarier och hushållsvaror noterades. Bilpriserna ökade i februari, likaså gjorde priserna för personlig hygien.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 9,4 procent i februari. Det är en uppgång jämfört med januari då motsvarande siffra var 9,3 procent.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 9,3 procent i februari, vilket är en ökning jämfört med januari då den var 8,7 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPI
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPI,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 22,1 2,6
Kläder och skor (03) 8,9 0,4
Boende (04) 18,4 4,3
Inventarier och hushållsvaror (05) 13,2 0,8
Bilar (07.1.1) 7,9 0,3
Rekreation och kultur (09) 8,3 1,1
Restauranger och logi (11) 10,4 1,0
Personlig hygien (12.1) 12,2 0,3

KPI och KPIF, två olika inflationsmått

Från och med publiceringen av KPI avseende januari 2023 skiftar statistiknyheten huvudfokus från KPIF till KPI. Det går att märka på bland annat i rubrik och ingress, men även i de tabeller och diagram som presenteras. KPIF, som är ett kompletterande mått till KPI, kommer även i fortsättningen att presenteras i statistiknyheten. Anledningen bakom förändringen i statistiknyheten är ett ökat intresse för den allmänna prisutvecklingen i Sverige som KPI visar.

KPI och KPIF är två olika mått på inflation som SCB beräknar. I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån enbart fångas i KPI och inte i KPIF.

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. Förutom KPI och KPIF beräknas även HIKP som är ett harmoniserat inflationsmått inom EU-samarbetet. KPIF-XE används ofta som mått på den underliggande inflationen.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), februari 2023

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2023-04-14 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se