Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), juni 2020

Inflationstakten steg till 0,7 procent i juni 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-07-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,7 procent i juni 2020. Det är en uppgång från maj då inflationstakten var 0,0 procent. Uppgången förklaras främst av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. Månadsförändringen från maj till juni var 0,6 procent.

Prisbasbeloppet för år 2021 har beräknats till 47 600 kronor. Det innebär en ökning med 300 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2020. För vidare information se separat statistiknyhet:

Prisbasbeloppet för år 2021

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 336,84 0,6 0,7
KPIF (1987=100) 220,21 0,6 0,7
KPIF-XE (1987=100) 208,91 0,4 1,3
  • Biluthyrning blev dyrare i juni
  • Viss uppgång från låga priser för drivmedel och elektricitet
  • Prisnedgångar på grönsaker jämfört med maj
  • 2,7 procent av korgen imputerades på grund av utebliven konsumtion

Prisuppgångar på transport påverkade KPIF i juni

KPIF steg med 0,6 procent från maj till juni. Under motsvarande period 2019 sjönk KPIF med 0,1 procent.

Det var främst prisuppgångar på transport som påverkade KPIF i juni, vilket till stor del förklaras av högre priser för drift av fordon och biluthyrning. Även elen ökade i pris och bidrog till uppgången. Prisuppgångarna motverkades samtidigt av lägre priser på livsmedel och alkoholfria drycker där det till stor del var grönsaker som påverkade nedåt.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i juni 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadsutvecklingen för de varor och tjänster som främst påverkade KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Månads-
effekt på KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) ‑1,1 ‑0,2
Grönsaker (01.1.17) ‑3,8 ‑0,1
El (04.5.1) 5,1 0,2
Transport (07) 3,0 0,4
Drift av fordon (07.2) 4,3 0,2
Andra kostnader för fordon (07.2.4) 9,8 0,1
Rekreation och kultur (09) 1,9 0,2

Effekt på månadförändringen i KPIF under juni 2018–2020 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst

Diagram: Effekt på månadförändringen i KPIF under juni 2020-2018 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som påverkade månadsförändringen i KPIF främst.

Priserna för livsmedel och alkoholfria drycker sjönk denna månad, vilket de även gjorde samma period 2018. Detta är avvikande från juni föregående år då priserna i stället gick upp. Inom livsmedel var det särskilt grönsaker som påverkade nedåt denna period.

Elpriserna ökade, liksom de gjorde under samma period 2018, men inte under 2019. Priserna för biluthyrning, som ingår i andra kostnader för fordon, hade en stor påverkan på månadsförändringen i juni. För samma period 2018 och 2019 påverkade priserna för biluthyrning inte månadsförändringen i samma utsträckning.

Rekreation och kultur hade en säsongsnormal prisutveckling under 2020 men denna var något lägre jämfört med de två senaste åren.

Bidrag till inflationstakten i juni

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,7 procent i juni 2020, en uppgång från maj då inflationstakten var 0,0 procent.

Inflationstakten påverkades av högre priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där särskilt frukt påverkade uppåt. Andra kostnader för fordon bidrog också till uppgången och kunde främst förklaras av högre priser för biluthyrning. Vidare ökade priserna för restaurangbesök och diverse varor och tjänster. Även kostnaden för boende blev högre trots lägre priser på el. Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på drivmedel, el, rekreation och kultur, logi samt teleutrustning.

Varor och tjänster som främst påverkade inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Årseffekt,
procent-
enheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 2,6 0,4
Frukt (01.1.6) 13,5 0,2
El (04.5.1) ‑5,1 ‑0,2
Boende (04) 0,9 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑11,8 ‑0,3
Andra kostnader för fordon (07.2.4) 12,1 0,2
Teleutrustning (08.2) ‑11,6 ‑0,2
Rekreation och kultur(09) ‑1,6 ‑0,2
Restauranger (11.1) 2,5 0,2
Logi (11.2) ‑18,0 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,4 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), juni 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått.

På grund av utebliven konsumtion har bland annat prisutvecklingen för flygcharter samt biljetter för idrottstävlingar och teater imputerats. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-12 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se