Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2022

Inflationstakten 9,3 procent i oktober 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-11-15 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,3 procent i oktober 2022. Det är en nedgång från september då inflationstakten var 9,7 procent. Månadsförändringen från september till oktober var -0,1 procent.

– Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre än förra året, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 384,04 0,2 10,9
KPIF (1987=100) 248,32 ‑0,1 9,3
KPIF-XE (1987=100) 229,59 0,9 7,9

  • Stigande räntekostnader bidrog med 1,8 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 10,9 procent
  • Elpriserna sjönk med nästan 24 procent från september till oktober
  • Fortsatt bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker i oktober, framför allt på grönsaker
  • Drivmedelspriserna ökade i oktober, delvis till följd av att den tillfälliga skattesänkningen upphörde
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 7,4 procent i september till 7,9 procent i oktober

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB

Sjunkande elpriser

KPIF minskade med 0,1 procent från september till oktober. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,2 procent.

Månadsförändringen påverkades av att drivmedelspriserna gick upp i oktober. Livsmedelspriserna ökade också, främst till följd av stigande priser på grönsaker. Det var även prisökningar inom inventarier och hushållsvaror samt rekreation och kultur, där övriga fritidsvanor bidrog till den positiva månadsförändringen.

Prisuppgångarna motverkades bland annat av sjunkande priser på el.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i oktober 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 1,5 0,2
Grönsaker (01.1.7) 3,7 0,1
El (04.5.1) ‑23,6 ‑1,3
Inventarier och hushållsvaror (0.5) 1,1 0,1
Drivmedel (07.2.2) 12,9 0,4
Rekreation och kultur (09) 2,3 0,3

Månadsförändringen i oktober de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i oktober 2022
Konsumentprisindex (KPI), oktober 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna för livsmedel ökade i oktober i år. Högre grönsakspriser förklarar en förhållandevis stor del av de stigande livsmedelspriserna. De båda följer i stort sett samma mönster med en större prisökning i oktober i år, än under motsvarande period förra året. I oktober 2020 stod livsmedelspriserna stilla medan grönsakspriserna ökade marginellt.

Till skillnad från livsmedelspriserna sjönk elpriserna i oktober i år, liksom de gjorde de två senaste åren. Prisminskningen på nästan 24 procent i år är större jämfört med förra året och ännu desto större än oktober 2020.

Inventarier och hushållsvaror uppvisar varierande prisförändringar, där priserna ökade i oktober i år. Under samma period förra året minskade i stället priserna marginellt och i oktober 2020 var det en knapp ökning. Priserna på drivmedel steg mer i oktober i år, än vad de gjorde under motsvarande period förra året. I oktober för två år sedan sjönk däremot priserna.

Priserna för rekreation och kultur har stigit i oktober de tre senaste åren, månadsförändringen har också blivit lite större för varje år som gått mellan 2020 och 2022.

Inflationstakten minskade i oktober

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 9,3 procent i oktober 2022. Detta är en nedgång från september då inflationstakten var 9,7 procent.

Inflationstakten påverkades av stigande priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det främst var priset på kött, mjölk, ost, ägg, bröd och spannmålsprodukter som bidrog. Transportpriserna ökade också, där en stor del av uppgången berodde på höjda drivmedelspriser, men även priserna på bilar steg.

Höjda el- och bränslepriser hade en stor inverkan på boendekostnaderna tillsammans med ökade kostnader för underhåll och reparationer av egna hem. Även priserna för rekreation och kultur, inventarier och hushållsvaror, möbler, restaurangbesök, personlig hygien och kläder steg och bidrog till inflationstakten.

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 10,9 procent i oktober. Det är en ökning jämfört med september då den var 10,8 procent. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 7,9 procent i oktober, vilket är en ökning jämfört med september då den var 7,4 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 17,2 2,4
Kläder (03.1) 6,9 0,2
Boende (04) 8,3 2,0
El och hushållsbränsle (04.5) 25,6 1,0
Avskrivningar (del av 04.x) 10,7 0,3
Inventarier och hushållsvaror (05) 15,0 1,1
Möbler (05.1) 19,0 0,5
Transport (07) 11,5 1,7
Bilar (07.1.1) 8,9 0,5
Drivmedel (07.2.2) 32,7 0,9
Rekreation och kultur (09) 5,0 0,6
Restaurangbesök (11.1) 8,9 0,5
Personlig hygien (12.1) 9,5 0,3

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte. 

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), oktober 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-12-14 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se