Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), september 2020

Inflationstakten sjönk till 0,3 procent i september 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-10-13 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,3 procent i september 2020. Det är en nedgång från augusti då inflationstakten var 0,7 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 0,1 procent.

Kort information

  • Prisfall på flygcharter drog ned inflationstakten
  • Säsongsnormal uppgång för kläder från augusti till september
  • Ovanligt stor prisnedgång på livsmedel i september
  • 1,0 procent av korgen imputerades på grund av utebliven konsumtion till följd av coronapandemin
Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 337,27 0,1 0,4
KPIF (1987=100) 220,47 0,1 0,3
KPIF-XE (1987=100) 208,67 0,0 0,9

Prisfall på charterresor och säsongsnormala prisuppgångar på kläder

KPIF steg med 0,1 procent från augusti till september. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,5 procent.

Till månadsförändringen bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder. Efter avvikande säsongsmönster sedan coronapandemins utbrott i Sverige har klädpriserna under de senaste månaderna återgått till mer normala mönster. Priserna för el och hushållsbränsle ökade men var fortsatt lägre jämfört med samma period föregående år. Prisåtergångar på möbler efter reor mellan juni och augusti samt högre priser inom gruppen övriga fritidsvaror bidrog ytterligare uppåt.

Prisuppgångarna motverkades främst av lägre priser på flygcharter. Utbudet av destinationer har i stort sett varit samma som föregående år, men med färre avgångar och resenärer. Även priserna för livsmedel och alkoholfria drycker sjönk från augusti till september. Detta förklarades av mindre prisnedgångar på ett flertal produkter samt säsongsnormala prissänkningar på äpplen.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i september 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) ‑1,2 ‑0,2
Kläder (03.1) 7,4 0,3
El och bränsle (04.5) 1,5 0,1
Möbler (05.1) 2,2 0,1
Utrikes flygresor (07.3) ‑12,2 ‑0,1
Övriga fritidsvaror (09.3) 2,3 0,1
Flygcharter (09.6) ‑18,2 ‑0,2

Bidrag till månadförändringen i KPIF för september åren 2018-2020

Diagram: Effekt på månadförändringen i KPIF under september 2020-2018 för de varor och tjänster som påverkade KPIF främst.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar bidrag till månadsförändringen i KPIF för de varor och tjänster som påverkade månadsförändringen främst.

El- och bränslepriserna gick upp efter tidigare låga prisnivåer. Möbelpriserna steg liksom de gjorde under samma period 2019, men inte under 2018 då priserna sjönk. Likt tidigare år ökade priserna för övriga fritidsvaror i september, men i år något mer jämfört med samma period 2019.

Priserna för flygcharter sjönk betydligt mer i september 2020 jämfört med de två senaste åren, vilket innebar en större negativ påverkan på KPIF. Vidare sjönk priserna för livsmedel och alkoholfria drycker ovanligt mycket i september i år. Förra året sjönk livsmedelspriserna marginellt medan de ökade i september 2018.

Inflationstakten i september

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,3 procent i september 2020. Detta är en nedgång från augusti då inflationstakten var 0,7 procent.

Högre boendekostnader påverkade KPIF uppåt. Priserna ökade även för restaurangbesök och diverse varor och tjänster. Inom diverse varor och tjänster bidrog bland annat högre priser för smycken till uppgången.

Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på drivmedel. Även priserna för rekreation och kultur, och då särskilt flygcharter, påverkade nedåt. Vidare bidrog lägre priser för el och bränsle, logi samt teleutrustning nedåt.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter var 0,9 procent i september, en nedgång från 1,4 procent i augusti.

Varor och tjänster som främst påverkade inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
El och bränsle (04.5) ‑4,7 ‑0,2
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 2,2 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑10,5 ‑0,3
Andra kostnader för fordon (07.2.4) 11,2 0,1
Teleutrustning (08.2) ‑11,2 ‑0,2
Rekreation och kultur (09) ‑2,4 ‑0,3
Flygcharter (09.6) ‑18,8 ‑0,2
Restauranger (11.1) 2,1 0,2
Logi (11.2) ‑13,8 ‑0,1
Diverse varor och tjänster (12) 2,4 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), september 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Den har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått.

Då vissa tjänster inte har kunnat erbjudas till försäljning under pandemin, har indexutvecklingen fått beräknas med hjälp av imputeringar. Index för idrottsevenemang och utrikesresor är exempel som i olika grad beräknats med imputeringar i september. Totalt var det 1,0 procent av korgen som imputerades. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-12 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se