Till innehåll på sidan

Justerad viktberäkning för KPI och relaterade inflationsmått under 2022

Bakgrund

En gång per år uppdaterar SCB de vikter som ligger till grund för samman-vägningen av delindex till KPI, KPIF, HIKP och andra relaterade inflationsmått. Uppdateringen görs i samband med publiceringen av inflationstakten för januari. Normalt sett baseras viktuppdateringen i huvudsak på information om konsumtionens fördelning under helåret två år innan. Inför 2021 frångick dock SCB praxis och justerade beräkningen så att skiften i hushållskonsumtionen som ägt rum under 2020 inkluderades. Anledningen till justeringen var att ordinarie metod inte bedömdes kunna ge en representativ fördelning för 2021 då konsumtionsmönstren påverkats kraftigt av coronapandemin.

Beslutet i korthet

Inför 2022 kommer SCB återigen att ta hänsyn till konsumtionsskiften som ägt rum under föregående år i beräkningen av vägningstal för KPI, KPIF, HIKP och andra relaterade inflationsmått. För detta kommer kvartalsuppgifter från Nationalräkenskaperna till och med det tredje kvartalet 2021 att nyttjas. Beslutet innebär att vägningstalsberäkningen görs på samma sätt som inför 2021.

Mer information

SCB:s beslut att justera beräkningsmetoden även inför 2022 har föranletts av diskussioner i Nämnden för Konsumentprisindex. Underlag inför nämndens möten samt kortare minnesanteckningar finns publicerade på SCB:s hemsida:

Nämnden för Konsumentprisindex

Den beslutade justeringen är även i linje med Eurostats rekommendationer för det harmoniserade inflationsmåttet HIKP. För närmare information hänvisas till dokumentet “Derivation of HICP weights for 2022”, tillgängligt via Eurostats hemsida:

Eurostat

Förfrågningar

Olivia Ståhl

Telefon
010-479 46 35
E-post
olivia.stahl@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se