Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, februari 2020

Prisnedgångar på samtliga marknader i februari 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-03-25 9.30

Producentprisindex sjönk med 0,6 procent mellan januari och februari. På importmarknaden sjönk priserna med 0,9 procent och på exportmarknaden med 0,4 procent. En försvagad krona motverkade samtidigt prisnedgångarna på både export- och importmarknaden.

Priserna sjönk med 0,6 procent på hemmamarknaden. Prisindex för inhemsk tillgång, det vill säga en sammanvägning av hemmamarknads- och importprisindex, sjönk med 0,8 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

De främsta bidragen till nedgången på importmarknaden var lägre priser på råolja och elektricitet. Nedgångarna på energivaror motverkades till viss del av prisuppgångar på bland annat motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, övriga maskiner och livsmedel.

På exportmarknaden bidrog bland annat lägre priser på elektricitet, metaller samt papper och pappersvaror till nedgången. Högre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt övriga maskiner motverkade denna nedgång.

Lägre priser på elektricitet bidrog nedåt även på hemmamarknaden. Högre priser på livsmedel och övriga maskiner motverkade delvis denna nedgång.

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för producentprisindex var -1,2 procent i februari (-0,4 procent i januari). För import- och exportmarknaden var årsförändringen 0,4 respektive -1,3 procent, för hemmamarknaden -1,1 procent och för prisindex för inhemsk tillgång -0,4 procent.

Totalt: B–E* Index Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  februari 2020,
2015=100
januari 2020–
februari 2020
februari 2019–
februari 2020
Producentprisindex 112,5 ‑0,6 ‑1,2
Tillverkningsindustri 111,5 ‑0,2 0,2
Hemmamarknadsprisindex 112,4 ‑0,6 ‑1,1
El, gas och fjärrvärme 117,4 ‑4,2 ‑12,9
Elektricitet 102,4 ‑10,4 ‑33,5
Exportprisindex 112,6 ‑0,4 ‑1,3
Importprisindex 112,9 ‑0,9 0,4
Prisindex för inhemsk tillgång 112,7 ‑0,8 ‑0,4
Konsumtionsvaror 112,1 0,8 4,6
Investeringsvaror 108,6 0,6 2,1
Insatsvaror 113,0 0,0 ‑0,3
Energirelaterade varor** 120,4 ‑6,6 ‑9,6

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering. ** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor. Från januari till februari försvagades den svenska kronan mot den norska kronan med 1,7 procent, mot det brittiska pundet med 1,4 procent, mot den amerikanska dollarn med 1,2 procent och mot den danska kronan och euron med 0,8 procent.

Den svenska kronan har under det senaste året försvagats mot det brittiska pundet med 6,0 procent, mot den amerikanska dollarn med 5,5 procent, mot euron med 2,8 procent, mot den danska kronan med 2,7 procent och mot den norska kronan med 0,6 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2015   Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
januari 2020–
februari 2020
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑1,1
10 Livsmedel 0,1   0,1
17.12 Papper och pappersvaror   ‑0,1  
21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel     0,1
24 Metaller   ‑0,1  
26 Datorer, elektronikvaror och optik     0,1
28 Övriga maskiner 0,1 0,1 0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   0,1 0,1
35.11 Elektricitet ‑0,5 ‑0,2 ‑0,2
35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet ‑0,1    

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för mars publiceras 2020-04-24 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se