Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, januari 2021

Högre priser på el och metaller påverkade samtliga marknader i januari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-02-26 9.30

Producentprisindex steg med 1,0 procent från december 2020 till januari 2021. På hemmamarknaden steg priserna med 2,0 procent samtidigt som de på exportmarknaden minskade med 0,2 procent. Priserna sjönk även på importmarknaden, med 0,1 procent. Årstakten för Producentprisindex var -0,8 procent i januari 2021 (-2,7 procent i december 2020).

Kort information

  • Samtliga marknader påverkades av höjda elpriser och prisuppgångar på metaller
  • Prisnedgångar inom ett flertal produktgrupper på exportmarknaden såväl som importmarknaden, delvis orsakat av en starkare krona
  • Årstakten för hemmamarknaden vände från att ha varit negativ under 2020 till att vara positiv i januari 2021
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  december 2020–
januari 2021
januari 2020–
januari 2021
Producentprisindex 1,0 ‑0,8
Hemmamarknadsprisindex 2,0 1,6
Exportprisindex ‑0,2 ‑3,3
Importprisindex ‑0,1 ‑5,4
Prisindex för inhemsk tillgång 0,9 ‑2,1

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv på hemmamarknaden men negativ på export- och importmarknaden från december till januari.

På hemmamarknaden stod prisuppgångar för handel med elektricitet* för det främsta bidraget till uppgången följt av insamlingstjänster avseende avfall och fjärrvärme. Priserna ökade också för sågat och hyvlat trä, vattenförsörjningstjänster, metallvaror utom maskiner och apparater, slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter samt metaller.

Det främsta bidraget till nedgången på exportmarknaden var lägre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, delvis orsakat av en starkare krona. Priserna föll också för papper och papp och kemikalier och kemiska produkter. Nedgången motverkades till viss del av högre priser på elektricitet, järn, stål och ferrolegeringar, sågat och hyvlat trä samt övriga maskiner.

På importmarknaden förklarades nedgången framförallt av lägre priser på datorer, elektronik och optik och farmaceutiska basprodukter och läkemedel. Det var även prisnedgångar för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, tvål, såpa och rengöringsmedel, livsmedel, övriga maskiner, medicinsk och dental utrustning, kläder och elapparatur. Detta motverkades samtidigt av högre priser på elektricitet, råolja och metaller. Det var vidare prishöjningar på andra organiska baskemikalier och plaster i obearbetad form.

* Produktgruppen hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, december 2020–januari 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
december 2020–
januari 2021
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,2
10 Livsmedel     ‑0,1
14 Kläder     ‑0,1
16.10 Trä, sågat och hyvlat 0,1 0,1  
17.12 Papper och papp   ‑0,2  
20 Kemikalier och kemiska produkter   ‑0,1  
20.14 Andra organiska baskemikalier     0,1
20.16 Plaster i obearbetad form     0,1
20.4 Tvål och såpa, rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar     ‑0,1
21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel     ‑0,2
23.9 Slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter 0,1    
24 Metaller 0,1   0,1
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar   0,1  
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,1    
26 Datorer, elektronikvaror och optik     ‑0,3
27 Elapparatur     ‑0,1
28 Övriga maskiner   0,1 ‑0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,2 ‑0,1
32.5 Medicinsk och dental utrustning     ‑0,1
35.11 Elektricitet   0,6 0,3
35.14 Handel med elektricitet 0,7    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla 0,1    
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster 0,1    
38.1 Avfall; insamlingstjänster avseende avfall 0,3    

Förändring i procent mellan december och januari olika år
Prisindex i producent- och importled, januari 2021

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var negativ på årsbasis för samtliga marknader med undantag för hemmamarknaden. Från att ha varit negativ under 2020 var årstakten istället positiv, 1,6 procent på hemmamarknaden i januari 2021. För import- och exportmarknaden var den negativ, -5,4 respektive -3,3 procent.

För producentprisindex var årstakten -0,8 procent i januari. Till den negativa årstakten bidrog lägre priser på energirelaterade varor, som sjönk med 3,1 procent jämfört med januari 2020. Priserna för konsumtionsvaror sjönk med 2,3 procent och investeringsvarorna sjönk med 2,1 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var -0,4 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var -2,1 procent i januari. Priserna för energirelaterade varor sjönk med 9,8 procent jämfört med samma period föregående år. För investeringsvaror och konsumtionsvaror sjönk priserna med 1,6 procent respektive 1,5 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var -0,5 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, januari 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  december 2020–
januari 2021
januari 2020–
januari 2021
DKK 1,2 3,2
EUR 1,4 3,6
GBP 1,9 9,0
NOK ‑0,7 7,8
USD 3,8 11,9

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Nytt inför 2021

Vissa ändringar i framtagningen av prisindex i producent- och importled införs från år 2021. För närmare information se:

Ändringar i PPI från 2021

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för februari publiceras 2021-03-25 klockan 9.30.  

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se