Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, maj 2020

Fortsatt låga priser i producent- och importled

Statistiknyhet från SCB 2020-06-26 9.30

Producentprisindex sjönk med 0,9 procent från april till maj 2020. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,5 procent och på exportmarknaden med 1,3 procent. Även på importmarknaden sjönk priserna, -0,8 procent jämfört med april. Årstakten för Producentprisindex var -3,8 procent i maj 2020 (-3,0 procent i april).

Kort information

  • Lägre priser på samtliga marknader både jämfört med maj 2019 och april 2020
  • Prisnedgången på importmarknaden motverkades av högre priser på råolja mellan april och maj
  • På hemma- och exportmarknaden motverkades prisnedgångarna av ökade priser på elektricitet mellan april och maj
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  april 2020–
maj 2020
maj 2019–
maj 2020
Producentprisindex ‑0,9 ‑3,8
Hemmamarknadsprisindex ‑0,5 ‑3,7
Exportprisindex ‑1,3 ‑4,0
Importprisindex ‑0,8 ‑5,7
Prisindex för inhemsk tillgång ‑0,6 ‑4,7

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering. ** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Utvecklingen den senaste månaden

Samtliga marknader hade prisnedgångar mellan april och maj.

Det var framförallt lägre priser på kemikalier och kemiska produkter, övriga maskiner samt livsmedel som bidrog till nedgången på importmarknaden. Tillsammans med elapparatur bidrog bland annat även motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt metaller ytterligare till nedgången. Prisnedgångarna motverkades av högre priser på råolja.

På exportmarknaden bidrog främst prisnedgångar på massa, papper och papp samt metaller. Livsmedel, kemikalier och kemiska produkter och övriga maskiner bidrog ytterligare nedåt. Detta motverkades till viss del av högre priser på elektricitet.

Prisnedgångar för fjärrvärme och kemikalier och kemiska produkter bidrog främst till nedgången på hemmamarknaden. Detta motverkades samtidigt av prisuppgångar på elektricitet.

Svarsfrekvensen under maj månad bedöms inte ha påverkats av den pågående coronapandemin.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, april 2020–maj 2020
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
april 2020–
maj 2020
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,9
10 Livsmedel   ‑0,1 ‑0,2
17.1 Massa, papper och papp   ‑0,3  
20 Kemikalier och kemiska produkter ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3
22 Gummi- och plastvaror     ‑0,1
24 Metaller   ‑0,3 ‑0,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater     ‑0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik   ‑0,1 ‑0,1
27 Elapparatur   ‑0,1 ‑0,1
28 Övriga maskiner   ‑0,2 ‑0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,2 ‑0,2
35.11 Elektricitet 0,2 0,1  
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla ‑0,4    

Förändring i procent mellan april och maj olika år
Prisindex i producent- och importled, maj 2020

Utvecklingen den senaste året

Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader på årsbasis. Årstakten för producentprisindex var -3,8 procent i maj. Priserna på energirelaterade varor har sjunkit med 29,9 procent på ett år och bidrar väsentligt till den negativa årstakten i PPI. Samtidigt har priserna för konsumtionsvaror och investeringsvaror ökat med 2,8 procent respektive 2,5 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var -4,7 procent. Även här sjönk priserna för energirelaterade varor jämfört med samma period föregående år, men med 34 procent. Konsumtionsvaror och investeringsvaror ökade istället med 4,0 procent respektive 3,3 procent under samma period.

För import- och exportmarknaden var årsförändringen -5,7 respektive -4,0 procent och för hemmamarknaden -3,7 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, maj 2020

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  april 2020–
maj 2020
maj 2019–
maj 2020
DKK 3,2 ‑4,9
EUR 3,4 ‑4,4
GBP ‑4,0 ‑3,1
NOK ‑8,2 13,1
USD 2,9 ‑9,1

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juni publiceras 2020-07-24 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Carl-Magnus Jaensson

Telefon
010-479 41 43
E-post
carl-magnus.jaensson@scb.se