Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, oktober 2020

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 5 procent i oktober

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-11-03 9.30

Under oktober 2020 nyregistrerades 29 037 personbilar. Det är en minskning med 4,8 procent jämfört med oktober föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Nyregistreringar

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i oktober 35,7 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 15,2 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,4 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 29,1 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,6 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 114 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 5 923 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 11,4 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 060 under oktober. Det är en minskning med 13,0 procent jämfört med oktober året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 456, en minskning med 13,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 604. Det är en minskning med 11,7 procent jämfört med oktober 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–oktober 2020

Mellan januari-oktober 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 16,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 49 933. Det är en minskning med 47,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – oktober 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - oktober
2020
januari- oktober
2019
Förändring
i procent
Personbilar 240 779 287 470 ‑16,2
därav bensin 86 472 132 396 ‑34,7
därav diesel 49 933 94 540 ‑47,2
därav el 18 760 13 102 43,2
därav elhybrider 34 261 24 175 41,7
därav laddhybrider 48 210 18 428 161,6
därav etanol 66 583 ‑88,7
därav gas 3 053 4 225 ‑27,7

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -oktober
2020
januari-oktober
2019
Förändring
i procent
Personbilar 240 779 287 470 ‑16,2
därav husbilar 4 264 4 339 ‑1,7
Lätta lastbilar 26 082 40 565 ‑35,7
Tunga lastbilar 5 127 6 756 ‑24,1
Bussar 1 214 1 236 ‑1,8
Släpvagnar 50 554 45 749 10,5
därav husvagnar 3 757 3 529 6,5
Traktorer 8 728 8 594 1,6
MC 12 612 12 086 4,4
Mopeder klass 1 16 744 14 945 12,0
Snöskotrar 4 730 6 023 ‑21,5
Terränghjulingar 3 040 3 764 ‑19,2

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för november publiceras den 2 december 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se