Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, september 2020

Antalet nyregistrerade bilar ökade med drygt 7 procent i september

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-10-02 9.30

Under september 2020 nyregistrerades 29 791 personbilar. Det är en ökning med 7,4 procent jämfört med september föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, september 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 33,9 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 16,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 10,2 procentenheter jämfört med september föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 28,1 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,5 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 25 645 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 146 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 7,3 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 379 under september. Det är en minskning med 1,8 procent jämfört med september året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 799, en minskning med 2,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 580. Det är en ökning med 1,7 procent jämfört med september 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–september 2020

Mellan januari-september 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 45 514. Det är en minskning med 46,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – september 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - september
2020
januari- september
2019
Förändring
i procent
Personbilar 211 742 256 977 ‑17,6
därav bensin 78 456 118 641 ‑33,9
därav diesel 45 514 85 501 ‑46,8
därav el 16 415 12 254 34,0
därav elhybrider 28 250 20 678 36,6
därav laddhybrider 40 361 15 732 156,6
därav etanol 60 457 ‑86,9
därav gas 2 664 3 693 ‑27,9

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -september
2020
januari-september
2019
Förändring
i procent
Personbilar 211 742 256 977 ‑17,6
därav husbilar 3 942 3 997 ‑1,4
Lätta lastbilar 22 626 36 580 ‑38,1
Tunga lastbilar 4 523 6 072 ‑25,5
Bussar 1 141 1 187 ‑3,9
Släpvagnar 46 032 41 901 9,9
därav husvagnar 3 514 3 291 6,8
Traktorer 7 901 7 626 3,6
MC 12 075 11 494 5,1
Mopeder klass 1 15 280 13 769 11,0
Snöskotrar 4 200 5 513 ‑23,8
Terränghjulingar 2 780 3 446 ‑19,3

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för oktober publiceras den 3 november 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se