Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2015:

Fortsatt brist på sjuksköterskor och lärare

Statistiknyhet från SCB 2015-12-10 9.30

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på arbetssökande inom många utbildningsgrupper. Liksom de senaste åren råder det stor brist på sjuksköterskor och lärare, medan tillgången på arbetssökande bedöms vara relativt god inom det samhällsvetenskapliga området.

I år publiceras Arbetskraftsbarometerns tidsserier i Statistikdatabasen för första gången. Resultaten redovisas även i en enklare folder, som bland annat vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning.

Utbredd brist på pedagoger och lärare

De senaste åren har bristen på utbildade lärare och pedagoger varit tydlig. I år uppger arbetsgivarna brist på elva av tretton utbildningar inom utbildningssektorn. Störst brist på nyutexaminerade är det på lärare för grundskolans senare år med inriktning mot matematik och naturvetenskap, men bristen är stor även på förskollärare och fritidspedagoger.

Fortsatt brist på sjuksköterskor

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på utbildade inom hälso- och sjukvård. Störst brist är det på sjuksköterskor, framför allt med inriktning mot anestesi-, intensiv- och operationssjukvård, men även på sjuksköterskor med grundutbildning eller övrig specialistutbildning. Andelen arbetsgivare som bedömer att det råder brist på barnmorskor och distriktssköterskor har också ökat de senaste åren. År 2015 delar sju av tio arbetsgivare den bedömningen.

God tillgång på samhällsvetare

Liksom tidigare år uppger arbetsgivarna god tillgång på nyutexaminerade inom det samhällsvetenskapliga området. Men efterfrågan på utbildade bedöms öka de närmaste åren för några av de undersökta utbildningarna. Detta gäller bland annat psykologer, programmerare och systemvetare.

Ökade anställningsbehov inom det tekniska området

För flera utbildningar inom teknik och tillverkning bedöms tillgången på nyutexaminerade som otillräcklig, framför allt när det gäller gymnasieutbildade inom industriteknik, automation och VVS. God tillgång rapporteras däremot på nyutexaminerade med arkitektutbildning och med gymnasial utbildning i dator- och kommunikationsteknik.

Bedömningarna från arbetsgivarna inom teknikområdet pekar också på ökade anställningsbehov de kommande åren. För högskole- och civilingenjörer i byggnadsteknik, civilingenjörer i elektronik/data­teknik/automation samt arkitekter bedömer fler än sju av tio arbetsgivare att antalet anställda kommer öka till 2018.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett …
God tillgång på sökandeBrist på sökande
NyutexamineradeNyutexaminerade

Journalistutbildning

Grundskollärarutbildning: Senare år, ma/NO
Juristutbildning Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård
Samhällsvetarutbildning

Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning

God tillgång på sökandeBrist på sökande
YrkeserfarnaYrkeserfarna
Gymnasielärarutbildning:
Historia/samhällsvetenskap
VVS-utbildning*
Journalistutbildning

Industriteknisk utbildning*

Samhällsvetarutbildning Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att …
Minska till år 2018Öka till år 2018
Barn- och fritidsutbildning* Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationsvård
  Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik
  Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2015 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 13 gymnasiala och 59 eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7 500 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

I år publiceras Arbetskraftsbarometerns resultat i Statistikdatabasen för första gången. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2015 för samtliga 72 utbildningar. Som ett komplement publiceras resultaten även i en folder, Arbetskraftsbarometern 2015 – Vilka utbildningar ger jobb?, som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I den presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2016 publiceras 2016-12-08 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
befolkning.prognos@scb.se

Förfrågningar

Therese Landerholm

Telefon
010-479 40 39
E-post
therese.landerholm@scb.se