Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2016:

Ökad brist på socionomer

Statistiknyhet från SCB 2016-12-08 9.30

Årets Arbetskraftsbarometer visar att det är fortsatt brist på arbetssökande inom många utbildningsgrupper. Arbetsgivarna uppger att det är stor brist på sjuksköterskor, både specialistutbildade och grundutbildade, samt på lärare. För flera utbildningsinriktningar har bristen på personal ökat jämfört med tidigare, vilket exempelvis gäller för socionomer och byggutbildade.

Fler arbetsgivare har svårt att rekrytera utbildad personal

Årets Arbetskraftsbarometer visar att allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. För 34 av 72 utbildningsgrupper uppger en majoritet av arbetsgivarna att det är brist på arbetssökanden. Jämfört med 2015 års Arbetskraftsbarometer är det därmed brist på arbetssökande inom ytterligare sju utbildningsgrupper.

Fortsatt brist inom hälso-och sjukvård

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på utbildade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Störst brist är det på specialistutbildade sjuksköterskor, både med inriktning mot anestesi-, intensiv- och operationssjukvård och på övriga specialistutbildade. Bristen är även stor på distriktssköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Allt fler arbetsgivare har dessutom svårt att rekrytera socionomer. Sju av tio arbetsgivare upplever brist på nyutexaminerade och nio av tio rapporterar brist på yrkeserfarna.

Brist på pedagoger och lärare

Sedan flera år råder det brist på arbetssökande inom utbildningsområdet. Arbetsgivarna rapporterar störst brist på nyutexaminerade lärare för grundskolans senare år med inriktning mot matematik och naturvetenskap, men bristen är även stor på förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare och specialpedagoger. Den lärargrupp där bristen har ökat mest i årets Arbetskraftsbarometer är grundskollärare senare år med inriktning mot språk/SO.

Minskad tillgång inom det samhällsvetenskapliga området

Under de senaste åren har tillgången på nyutexaminerade inom flera av de samhällsvetenskapliga utbildningarna varit tämligen god enligt arbetsgivarna. Men årets Arbetskraftsbarometer visar att den goda tillgången på utbildade minskar. Exempelvis har tillgången på bibliotekarier och personal- och beteendevetare nu blivit mer balanserad. Vidare har majoriteten av arbetsgivarna gjort bedömningen att de kommer att öka antalet anställda psykologer, programmerare och systemvetare på tre års sikt.

Ökade anställningsbehov inom det tekniska området

En stor andel av arbetsgivarna inom teknik och tillverkning rapporterar att tillgången på nyutexaminerade är otillräcklig. Sju av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera nyutexaminerade gymnasieutbildade med bygg- , industriteknisk eller fordonsutbildning. Bedömningarna från arbetsgivarna inom teknikområdet pekar också på ökade anställningsbehov de kommande åren. För 14 av 22 utbildningsgrupper har majoriteten av arbetsgivarna gjort bedömningen att de kommer att öka antalet anställda de kommande tre åren. Detta gäller exempelvis för högskole- och civilingenjörer i byggnadsteknik, civilingenjörer i elektronik, datateknik och automation samt VVS-utbildade.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett …
God tillgång på sökandeBrist på sökande
NyutexamineradeNyutexaminerade

Journalistutbildning

Grundskollärarutbildning: Senare år, ma/NO
Samhällsvetarutbildning Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning
Biologutbildning

Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård

God tillgång på sökandeBrist på sökande
YrkeserfarnaYrkeserfarna
Journalistutbildning Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik*
Samhällsvetarutbildning

Elteknisk utbildning*

Biologutbildning Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att …
Minska till år 2019Öka till år 2019
Ingen utbildning Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik
  Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation
  VVS-utbildning*

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2016 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 13 gymnasiala och 59 eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7 500 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

I år publiceras Arbetskraftsbarometerns resultat i Statistikdatabasen för andra gången. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2016 för samtliga 72 utbildningar. Som ett komplement publiceras resultaten även i en folder, som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I den presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2016

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2017 publiceras 2017-12-08 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
befolkning.prognos@scb.se

Förfrågningar

Therese Landerholm

Telefon
010-479 40 39
E-post
therese.landerholm@scb.se