Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2018

Ökad brist på tandhygienister

Statistiknyhet från SCB 2018-12-11 9.30

Arbetskraftsbarometern 2018 visar att det är fortsatt brist på utbildade inom många områden, samtidigt som allt färre arbetsgivare upplever god tillgång på arbetssökande. Bristen är störst på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar. Även den utbredda bristen inom skolan och vården kvarstår. För flera utbildningsgrupper har bristen på personal ökat jämfört med tidigare, vilket exempelvis gäller tandhygienistutbildning och industriteknisk utbildning på gymnasial nivå.

Fortsatt brist på utbildad personal

Årets Arbetskraftsbarometer visar att arbetsgivare fortsätter att ha svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning. Det råder brist på nyutexaminerade arbetssökande i 40 av de 72 utbildningsgrupper som undersöks. Endast inom en utbildningsgrupp uppgav arbetsgivarna att tillgången på nyutexaminerade var god, nämligen jurister.

Brist på nyutexaminerade inom lärarområdet

Sedan flera år råder det brist på pedagoger och lärare. Arbetsgivarna rapporterar störst brist på nyutexaminerade förskollärare, grundlärare i fritidshem samt ämneslärare för årskurs 7-9. Bristen är även stor vad gäller speciallärare och specialpedagoger, samtidigt som många väntas gå i pension inom de närmaste åren.

Svårt att rekrytera sjuksköterskor

Inom hälso- och sjukvårdsområdet fortsätter arbetsgivarna att rapportera brist på nyutexaminerade sjuksköterskor. Bristen är störst på distriktssköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor, men arbetsgivarna har även svårt att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Mer än 70 procent av arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade inom de här utbildningarna. Dessutom rapporterar arbetsgivarna i större utsträckning brist på utbildade tandhygienister och apotekare jämfört med de senaste åren.

Tydlig brist på gymnasiala yrkesutbildningar

För 11 av 13 yrkesutbildningar har mer än hälften av arbetsgivarna rapporterat brist. Bristen är störst på restaurangutbildade och fordonsutbildade, där mer än 90 procent av arbetsgivarna har upplevt svårigheter att rekrytera. Andra utbildningsgrupper där arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade är naturbruk, transport, industriteknik, dator- och kommunikationsteknik samt utbildning i automation.

Stora anställningsbehov inom det tekniska området

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på nyutexaminerade sökande för mer än hälften av utbildningarna inom området teknik och tillverkning. Samtidigt gör arbetsgivarna bedömningen att för 20 av 22 utbildningar har de behov att öka antalet anställda på tre års sikt. Anställningsbehoven är störst av utbildade civilingenjörer med inriktningar som elektronik, datateknik och automation, energi- och elektroteknik, byggnadsteknik samt högskoleingenjörer i byggnadsteknik och el, elektroteknik och datateknik.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett brist på…
NyutexamineradeYrkeserfarna

Restaurangutbildning*

Högskoleingenjörsutbildning: El/elektronik/datateknik
Fordonsutbildning* Naturbruksutbildning*
Transportutbildning*

Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning

Tandhygienistutbildning

Fordonsutbildning*

Distriktssköterskeutbildning

Barnmorskeutbildning

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka…
Till år 2021 

Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation

Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik

Programmerar- och systemvetarutbildning

Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2018 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 13 gymnasiala och 59 eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 enkäter ut till ca 7 500 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

Arbetskraftsbarometerns resultat publiceras i Statistikdatabasen. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2018 för samtliga 72 utbildningar.

Som ett komplement publiceras resultaten även i Arbetskraftsbarometern 2018 – Vilka utbildningar ger jobb. Det är en publikation som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I denna presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2018 - Vilka utbildningar ger jobb

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2019 publiceras 2019-12-10 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Therese Landerholm

Telefon
010-479 40 39
E-post
therese.landerholm@scb.se

Gulzat Elvung

Telefon
010-479 58 45
E-post
gulzat.elvung@scb.se