Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2020

Stor brist på distriktssköterskor

Statistiknyhet från SCB 2020-12-09 9.30

Arbetskraftsbarometern 2020 visar att det råder stor brist på många utbildningsgrupper inom vården. Det råder också brist på vissa pedagoger och lärare samt nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar.

Stor brist på många utbildningsgrupper inom vården

Bristen är störst på distriktssköterskor. Drygt 9 av 10 arbetsgivare uppger brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna i den utbildningsgruppen.

Bristen inom vården är även stor bland andra utbildningsgrupper. En stor andel arbetsgivare uppger att det är brist på nyutexaminerade speciallistsjukterskor inom psykiatrisk vård, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv-, operationssjukvård.

Brist på vissa lärare och pedagoger

Det är en fortsatt stor brist på vissa lärare och pedagoger. Drygt 8 av 10 arbetsgivare uppger brist på nyutexaminerade med speciallärar- och specialpedagogutbildning. En lika stor andel av arbetsgivarna bedömer att det är brist på nyutexaminerade grundlärarutbildade med inriktning mot arbete i fritidshem. Arbetsgivarna rapporterar även stor brist på ämneslärare i matematik/NO och ungefär hälften bedömer att antalet anställda kommer öka på tre års sikt.

Fortsatt brist på vissa gymnasiala yrkesutbildningar

Bristen på personal med gymnasial yrkesutbildning är fortfarande stor, även fast den minskat något jämfört med föregående år. Av 13 undersökta gymnasiala utbildningar uppger arbetsgivarna brist på personal för 7 utbildningsgrupper. Bristen är störst på transportutbildade, där 8 av 10 arbetsgivare uppger svårigheter att rekrytera nyutexaminerade.

Ökat anställningsbehov inom teknik och tillverkning

På sikt är anställningsbehovet inom utbildningsområdet teknik och tillverkning stort. Nästan 7 av 10 arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda civilingenjörer inom energi- och elektroteknik samt civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation. Andra utbildningar där behovet förväntas öka finns inom vården. Arbetsgivarna uppger ett ökat anställningsbehov av både röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv-, operationssjukvård på tre års sikt.

God eller balanserad tillgång för vissa utbildningsgrupper

Inom vissa utbildningsområden bedömer arbetsgivarna att tillgången på personal är god eller i balans. Exempel på utbildningsgrupper där arbetsgivarna fortsatt rapporterar god tillgång på nyutexaminerade är journalister och jurister. Andra exempel finns inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet där arbetsgivarna bedömer att tillgången är på nyutexaminerade biologer, kemister och fysiker är mer balanserad.

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett brist på nyutexaminerade respektive yrkeserfarna
NyutexamineradeYrkeserfarna

Distriktssköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård
Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård Distriktssköterskeutbildning
Röntgensjuksköterskeutbildning

Grundlärarutbildning: Fritidshem

Religionsvetar- och teologutbildning

Röntgensjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård

Industriteknisk utbildning*

*Gymnasial utbildning

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka
Till år 2023 

Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik

Civilingenjörsutbildning: Elektronik, datateknik och automation

Arkitektutbildning

Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård

Barnmorskeutbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2020 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 70 utbildningar, varav 13 är gymnasiala och 57 är eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 enkäter ut till ca 7 200 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

Arbetskraftsbarometerns resultat publiceras i Statistikdatabasen. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2020 för samtliga 70 utbildningar.

Som ett komplement publiceras resultaten även i Arbetskraftsbarometern 2020 – Vilka utbildningar ger jobb? Det är en publikation som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I denna presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2020 - Vilka utbildningar ger jobb

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2021 publiceras 2021-12-09 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se