Till innehåll på sidan

Sysselsättningsprognos

Sysselsättningsprognosen görs ungefär vart tredje år. Prognosen är långsiktig och tidsperspektivet är vanligen 20-25 år. I prognosen görs beräkningar över hur antal förvärvsarbetande (sysselsättningen) och antal arbetade timmar (timvolymen) kommer att utvecklas i framtiden. En annan viktig del är att visa på vad dessa förändringar i sysselsättning får på den framtida försörjningsbördan. I grunden för beräkningarna ligger SCB:s befolkningsprognos.

Statistiknyheter

Sysselsättningsprognos, utvecklingen till år 2040 enligt tre scenarier

2019-01-31

Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–74 år kommer att öka med cirka 690 000 personer till drygt 5,5 miljoner år 2040. Det är huvudscenariot i SCB:s senaste sysselsättningsprognos. Utrikes födda står för större delen av ökningen. Dessutom väntas äldre personer arbeta allt längre.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Sysselsättningsprognos 2018 Rapport 2019-01-31
Sysselsättningsprognos 2013 – Utvecklingen till 2035 enligt två scenarier Rapport 2013-10-01
Arbetskraftsprognos 2009 – Utvecklingen till år 2030 enligt två scenarier Rapport 2009-03-31
Arbetskraftsprognos 2006 – utvecklingen till år 2030 Rapport 2006-12-01
Arbetskraftsprognos 2002 – Utvecklingen till år 2020 Rapport 2002-11-28

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0516