Till innehåll på sidan

Högutbildade flyktingar får jobb snabbare

Statistiknyhet från SCB 2020-07-07 9.30

Högutbildade flyktingar som invandrade till Sverige i vuxen ålder under 1990-talets början har haft en snabbare etablering på arbetsmarknaden under 2000-talet än flyktingar med en lägre utbildningsnivå. Skillnaderna har dessutom ökat över tid.

År 2000 var fyra av tio högutbildade flyktingar som invandrade till Sverige under perioden 1991-1995 etablerade på arbetsmarknaden. Bland lågutbildade var knappt två av tio etablerade. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år, och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola. År 2017 hade andelen etablerade bland högutbildade flyktingar stigit till 75 procent, medan knappt fyra av tio lågutbildade flyktingar var etablerade.

Många av de flyktingar som invandrade i början på 1990-talet kom från f.d. Jugoslavien. Omkring hälften av dem som invandrade i vuxen ålder (20-40 år vid invandringstillfället) kom från något av dessa länder. Andelen etablerade på den svenska arbetsmarknaden har varit högre under hela 2000-talet för personer från f.d. Jugoslavien jämfört med flyktingar från övriga länder, både bland hög- och lågutbildade.

Etablerade vuxna flyktingar från f.d. Jugoslavien 2000-2017 efter utbildningsnivå

Diagram

Etablerade vuxna flyktingar från övriga länder 2000-2017 efter utbildningsnivå

Endast en av tio av de flyktingar som invandrade i vuxen ålder har mellan åren 1995 och 2017 genomfört en svensk utbildning på eftergymnasial nivå. Andelen etablerade på arbetsmarknaden 2017 är betydligt högre bland dessa jämfört med flyktingar med en utländsk eftergymnasial utbildning.

Etablerade 2017 i den vuxna flyktingpopulationen efter utbildningsbakgrund

Drygt hälften av de vuxna flyktingar som genomfört en svensk utbildning på eftergymnasial nivå hade redan vid invandringstillfället en eftergymnasial utbildningsnivå. Det var mycket ovanligt att personer med en förgymnasial utbildningsnivå vid invandringstillfället genomfört en svensk utbildning på eftergymnasial nivå under perioden 1995-2017.

Definitioner och förklaringar

Etableringsmåttet ger en grov bild av en individs anknytning till arbetsmarknaden och används här i första hand för att möjliggöra jämförelser av olika gruppers anknytning till arbetsmarknaden över tid och jämförelser mellan olika grupper vid ett visst tillfälle. För att klassificeras som etablerad på arbetsmarknaden gäller följande:

  • Arbetsinkomst på minst 197 100 kronor (år 2017)
  • Sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad)
  • Inga händelser som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning.

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten: Utbildningsbakgrundens betydelse för flyktinginvandrares etablering på arbetsmarknaden 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se