Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning 2020

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Statistiknyhet från SCB 2021-06-22 9.30

Knappt tre av tio personer i befolkningen 25–64 år är högutbildade. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I nio av kommunerna där har en tredjedel eller mer av befolkningen minst en treårig eftergymnasial utbildning. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Mölndal och Linköping.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att det där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2020. 25–64 år.
KommunAndel invånare
med minst treårig
eftergymnasial
utbildning
KommunAntal invånare
med minst treårig
eftergymnasial
utbildning
Danderyd 59% Stockholm 243 800
Lund 54% Göteborg 121 800
Lomma 51% Malmö 67 300
Lidingö 48% Uppsala 51 300
Solna 48% Lund 33 500
Täby 46% Linköping 32 500
Stockholm 43% Umeå 27 100
Uppsala 42% Solna 24 000
Sollentuna 42% Örebro 23 900
Nacka 41% Västerås 23 400

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i länets övriga kommuner. Det är relativt vanligt att de mindre kommunerna har en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning tre år eller längre. 

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå finns på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen:

Befolkningens utbildning

Drygt 1,5 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25–64 år har 44 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Knappt tre av tio, 29 procent, har minst en treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 530 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med omkring en halv procentenhet per år.

Utbildningsnivå efter kön 2020. 25–64 år Antal

Diagram: Utbildningsnivå efter kön 2020. 25–64 år Antal

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har efter-gymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskar¬utbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 44 procent.

Bland kvinnor i åldersgrupperna 25–34 år och 35–44 år har mer än hälften en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 37 procent i åldersgruppen 25–34 år och 44 procent i åldersgruppen 35–44 år. Motsvarande andelar bland män är 23 respektive 29 procent. Den här skillnaden beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är drygt 60 procent av de som är registrerade vid svenska universitet och högskolor kvinnor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se