Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning 2021

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Statistiknyhet från SCB 2022-04-28 8.00

Tre av tio personer i befolkningen 25–64 år är högutbildade. Den här gruppen bor oftast i storstadskommuner och i residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Mölndal och Linköping.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att det där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2021. Befolkningen i åldern 25–64 år.
Kommun Andel invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning Kommun Antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning
Danderyd 59% Stockholm 248 000
Lund 55% Göteborg 124 000
Lomma 52% Malmö 69 500
Solna 49% Uppsala 53 000
Lidingö 49% Lund 34 100
Täby 47% Linköping 32 900
Stockholm 44% Umeå 27 700
Uppsala 43% Solna 25 100
Sollentuna 43% Örebro 24 400
Nacka 42% Västerås 24 100

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i länets övriga kommuner. Det är relativt vanligt att de mindre kommunerna har en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning tre år eller längre.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå finns på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen:  Befolkningens utbildning

Knappt 1,6 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25–64 år har 45 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Tre av tio har minst en treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 574 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med omkring en halv procentenhet per år.

Utbildningsnivå efter kön 2021. 25–64 år Antal

Diagram

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har efter­gymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskar­utbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 44 procent.

Bland kvinnor i åldersgrupperna 25–34 år och 35–44 år har mer än hälften en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 38 procent i åldersgruppen 25–34 år och 45 procent i åldersgruppen 35–44 år. Motsvarande andelar bland män är 23 respektive 29 procent. Den här  skillnaden beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är drygt 60 procent av de som är registrerade vid svenska universitet och högskolor kvinnor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se