Till innehåll på sidan

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

PIAAC står för Programme for International Assessment of Adult Competencies. Det är den största internationella undersökningen om vuxnas färdigheter som någonsin genomförts. Undersökningen mäter tre kunskapsområden som är läsfärdigheter, räknefärdigheter och problemlösningsförmåga. I dagens informationssamhällen anses dessa färdigheter vara viktiga grundstenar för att vuxna ska klara sig väl i arbets- och samhällslivet.

För tio år sedan genomfördes undersökningen för första gången i 24 länder. Därefter har ytterligare 14 länder genomfört undersökningen. Sverige låg bland de fem främsta länderna inom läsning och räkning och högst när det gällde problemlösning med hjälp av dator. Trots detta var det ungefär 13 procent av den svenska vuxna befolkningen som inte hade tillräckliga läsfärdigheter. Detta motsvarar ungefär 780 000 personer i åldern 16 till 65 år.

Nu har vi börjat förberedelserna av nästa omgång av PIAAC som genomförs mellan åren 2020 och 2022 i två etapper. Resultaten publiceras hösten 2023. En ytterligare omgång ger möjligheter att se om Sveriges resultat har förändras jämfört med för tio år sedan.

Statistiken redovisas utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, sysselsättning och utbildningsbakgrund.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

2013-10-08

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning 2015:2 Vuxna med svaga färdigheter Rapport 2015-01-30
Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Rapport 2013-10-08

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/piaac_merinfo